LKMA logoLKMA Metraštis

Tomas XXII

LKMA Metraštis, t. XXII, Vilnius, 2003

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

aukštyn
  
Pratarmė
aukštyn
  
Moksliniai straipsniai
aukštyn
  
Konferencija, skirta Marijos Pečkauskaitės - Šatrijos Raganos 100 - osioms gimimo metinėms paminėti
aukštyn
Vysk. Akad. dr. Jonas Boruta, SJ
Marijos Pečkauskaitės gimimo 125 ąsias metines minint
aukštyn
dr. Stasė Dzenuškaitė
Krikščioniškosios meilės ženklai Marijos Pečkauskaitės tikrovėje
aukštyn
dr. Antanina Grabauskienė
M.Pečkauskaitės požiūris į motiną kaip į ugdymo veikėją
aukštyn
Habil. dr. Vanda Aramavičiūtė
Marija Pečkauskaitė – pažangių F.V.Foersterio pedagoginių idėjų skleidėja
aukštyn
dr. Eleonora Eglė Prėskienė
Šviesos pasaulio kūrėja
aukštyn
dr. juozas Žilionis
Ugdymo idėjos M.Pečkauskaitės beletristikoje
aukštyn
  
Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos bibliografija
aukštyn
  
Konferencijos LKMA 80 - mečiui paminėti
aukštyn
dr. Aldona Vasiliauskienė
LKMA genezės aspektai
aukštyn
Akad. Antanas Tyla
Apie LKMA veiklos perspektyvas
aukštyn
dr. Mindaugas Bloznelis
Lietuvių katalikų mokslo akademijos raidos kelias
aukštyn
  
Straipsniai
aukštyn
Habil. dr. vytautas Merkys
Vilniaus vyskupijos kunigų tautybė ir jų paskirstymas 1908–1918 m
aukštyn
 Genovaitė Gustaitė
Vince malum in bono
aukštyn
Kan. dr. Kęstutis Žemaitis
Vyskupas Vincentas Brizgys ir jo likimas
aukštyn
 Regina Šukštulytė
Antanas Šilius – NKGB darbuotojas, tarnavęs Lietuvai
aukštyn
 Giedrius Rudzinskas
Agento „Kardas“ veikla
aukštyn
 Ilona Norvilaitytė
Lietuviškų poterių ypatybės XVI–XVII a. tekstuose
aukštyn
dr. Petras Kalnius
Lietuvių tautos demografinės ir etnokultūrinės raidos bruožai XIX–XX a.
aukštyn
dr. Jonas Mardosa
Vardinės Lietuvoje: ištakos ir tradicijų kaita
aukštyn
Akad. Sofija Kanopkaitė
Iš užverstos gyvenimo knygos
aukštyn
Habil. dr. Valdas Pruskus
„Naujojo humanizmo“ visuomenės organizacijos modelis tarpukario Lietuvoje
aukštyn
dr. kun. Kazys Meilusdr. kun. Andrius Narbekovasdr. Jonas Juškevičius
Žmogaus mąstymo kaitos poveikis eutanazijos dimensijai
aukštyn
dr. Kazimieras Valančius
Kariuomenėje tarnaujančių katalikų sielovada: kanoninis teisinis reglamentavimas
aukštyn
dr. Aušrinė Zuluimskytė Jovita Lipkienė
Katalikiškų mokyklų raida XX a. Lietuvos švietimo kontekste
aukštyn
dr. Vincentas Lamanauskas
Pradinių klasių pedagogo profesija studentų požiūriu
aukštyn
Habil. dr. Vanda Žekonienėdr. Daiva Baltramaitytė
Žieminių rugių (Secale cereale L.) grūdų derlius ekologiškai jautriuose sukultūrintuose dirvožemiuose, atsižvelgiant į priešsėlių ir pasėlių struktūrą
aukštyn
  
Publikacijos

Kunigo Jono Totoraičio užrašai apie 1905–1906 metų įvykius Lietuvoje (Parengė Algimantas Katilius)

Lietuviški XIX ir XX a. pradžios dvasininkų antkapinių paminklų įrašai (Parengė habil. dr. Vacys Milius)

KALĖJIMO KAPELIONO JUOZO BALTRAMONAIČIO DIENORAŠTĮ (1942–1944) SURADUS(Parengė kun. teol. lic. Vaclovas Aliulis, MIC, dr. Elena Neniškytė, dr. Arūnas Streikus)

TEOL. LIC. KUN. VACLOVAS ALIULIS. Juozas Baltramonaitis – varguolių kunigas

DR. ARŪNAS STREIKUS. Kunigas J.Baltramonaitis sovietų saugumo gniaužtuose

KUN. J.BALTRAMONAITIS. Dienoraštis (1942–1944)

aukštyn
  
Kronika
aukštyn