LKMA logoLKMA Metraštis

Tomas XXIII

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

aukštyn
  
Pratarmė
aukštyn
  
Moksliniai straipsniai
aukštyn
  
Tarptautinė mokslinė konferencija Vyskupas Antanas Baranauskas: asmenybė ir aplinka
aukštyn
Vysk. Dr. Jonas Boruta, SJ
Ar vyskupo Antano Baranausko idėjos sulaukė „savo išauštančių metų“?
aukštyn
Dr. Vytautas Jogėla
Antanas Baranauskas Peterburgo dvasinėje akademijoje 1858–1862 m.
aukštyn
Habil. Dr. Jonas Kubilius
Antanas Baranauskas ir matematika
aukštyn
Habil. Dr. Vanda Žekonienė
Ekologijos samprata pagal Antano Baranausko „Anykščių šilelį“
aukštyn
Dr. Kazimieras Garšva
Mūšos krašto nekirčiuoti balsiai nuo A.Baranausko iki šių dienų
aukštyn
Dr. Dalia Čiočytė
Dievas ir tauta Antano Baranausko poemose
aukštyn
Dr. Vytautas Berenis
Antano Baranausko tėvynės meilė ir tautiškumas
aukštyn
 Eglė KLIMAITĖ-KETURAKIENĖ
Antano Baranausko krikščioniškoji tautinė savimonė „Aušros“ kontekste
aukštyn
Dr. Paulius Subačius
Europa Antano Baranausko akimis
aukštyn
Dr. Roma Bončkutė
Antikiniai topai Antano Baranausko kūryboje
aukštyn
Habil. Dr. Egidijus Aleksandravičius
Antano Baranausko „lenkomanija“ lietuvių judėjimo lyderių akyse
aukštyn
Dr. Bronius Makauskas
Antanas Baranauskas – nesuprastas intelektualas ir vyskupas
aukštyn
Habil. dr. Aldona Prašmantaitė
Antanas Baranauskas ir katalikiški XIX a. Šventojo Rašto vertimai į lietuvių kalbą: istorinis aspektas
aukštyn
Dr. Darius Staliūnas
Kokia kalba mokyti baltarusius katalikų tikybos? (Viena XIX a. Vidurio Rusijos valdžios problema)
aukštyn
Dr. Krzysztop BUCHOWSKI
Lenkų – lietuvių santykiai Seinų krašte XIX ir XX a. sandūroje
aukštyn
Kun. Prof. Tadeusz KRAHEL
Vyskupo Stepono Zvierovičiaus valdymas Vilniaus vyskupijoje pagal kun. Jano Kurčevskio atsiminimus
aukštyn
Dr. Vilma Žaltauskaitė
Rusijos ir Apaštalų Sosto santykių pokyčiai XIX a. paskutiniaisiais dešimtmečiais
aukštyn
 Algimantas Katilius
Vyskupas Antanas Baranauskas ir kunigų seminarijos problemos: rusiškų disciplinų dėstymas
aukštyn
  
Mokslinė konferencija Lietuva ir šventasis sostas: praeitis, dabartis, ateitis
aukštyn
  
Prezidentas Rolandas Paksas
aukštyn
  
Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
aukštyn
  
Dr. Antanas Valionis
aukštyn
Arkivyskupas Jean - Louis Tauran
The Diplomacy of the Holy See. Why?
aukštyn
  
Ambasadorius Kazys Lozoraitis
aukštyn
Vysk. Dr. Jonas Boruta, SJ
Lietuva ir Šventasis Sostas: istorinė perspektyva
aukštyn
 Algimantas Katilius
Ką XX a. pradžioje Vatikanas žinojo apie Lietuvą?
aukštyn
Dr. Juozas Skirius
Lietuva ir Vatikanas Pirmojo pasaulinio karo metais
aukštyn
Dr. Algimantas Kasparavičius
Lietuvos ir Vatikano santykiai, arba Šventojo Sosto reikšmė tarpukario Lietuvos užsienio politikai
aukštyn
Dr. Regina Laukaitytė
Sovietų valdžios kova su Vatikanu pirmuoju okupacijos dešimtmečiu
aukštyn
Dr. Arūnas Streikus
SSRS–Vatikano santykiai ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje XX a. 9 ajame dešimtmetyje
aukštyn
Dr. Paulius Subačius
Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto santykių visuomeninė refleksija po Nepriklausomybės atgavimo
aukštyn
  
Tarptautinis seminras Krikščionybė Baltijos šalyse XX amžiuje. Istorinio tyrimo problemos ir perspektyvos
aukštyn
 Andrius MARCINKEVIČIUS
Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios raidos 1918–1939 m. apžvalga
aukštyn
Dr. Arūnas Streikus
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje 1944–1990 m. Tyrimų būklė ir perspektyvos
aukštyn
 Juoko TALONEN
Nacionalinės Bažnyčios istorijos formavimasis Latvijoje 1918–1991 m.
aukštyn
Dr. Riho ALTNURME
Naujausiosios Bažnyčios istorijos tyrimas Estijoje
aukštyn
 Andrei SÕTŠOV
Stačiatikių parapijų likvidavimo Estijoje (1944–1953) procesas ir jo priežastys
aukštyn
  
Įvairūs straipsniai
aukštyn
Akad. Habil. Dr. Sofija Kanopkaitė
Status quo vitaminologijoje
aukštyn
Habil. Dr. Ona TIJŪNĖLIENĖ Inesa JURGAITYTĖ
Džiaugsmas – kataliko dvasinio tobulėjimo šaltinis ir priemonė
aukštyn
Dr. Kun. Kazimieras MeiliusDr. Jonas JuškevičiusDr. Gediminas Mesonis
Akivaizdūs ir užslėpti organizuotos nusikalstamos veiklos labirintai ir jos poveikis žmogui
aukštyn
  
Publikacijos
aukštyn
Kun. Lic. Vaclovas Aliulis, MIC
Palaimintojo Jurgio Matulaičio veiklos lietuvių visuomenėje istorinis fonas
aukštyn
 Jurgis 
Keli žodžiai mūsų kunigėliams
aukštyn
Vysk. Dr. Jonas Boruta, SJ
Istorinės tiesios apie Jėzų gynėjai sovietmečiu
aukštyn
Mons. Kan. K. Gaščiūnas
Jėzaus Kristaus istoriškumas nekrikščionių istorikų raštuose
aukštyn
Kun. Viktoras Šauklys
Kristaus istoriškumo klausimu
aukštyn
  
Kronika
aukštyn
  
Recenzijos
aukštyn