LKMA logoLKMA

Viduramžių Europa ir krikščionybė

Spalio 5 d. – gruodžio 21 d., ketvirtadieniais, 18.00, LKMA auloje (Pilies g. 8, Vilnius)

Dėstyt. dr. Martynas Jakulis

Daugiau nei tūkstantį metų trukusi Viduramžių epocha turėjo itin didelę reikšmę krikščionybės istorijoje. Šie šimtmečiai pasižymėjo nuolatine krikščionybės plėtra Europoje, galiausiai užsibaigusia Rytų Baltijos pakrantėse. Nuo christianizacijos procesų buvo neatsiejamas ne tik naujo tikėjimo įsitvirtinimas, bet ir naujų krikščioniškų monarchijų susikūrimas. Viduramžiai buvo popiežių galybės iškilimo ir nuosmukio, intensyvių kovų su imperatoriais, vis didėjančios Bažnyčios centralizacijos, Kryžiaus žygių, naujo miestietiško pamaldumo ir naujo tipo vienuolių ordinų iškilimo, romanikos ir gotikos suklestėjimo, šventųjų kulto ir piligrimysčių įsitvirtinimo tikinčiųjų kasdienybėje, santykio su nekrikščionimis klostymosi, universitetų kūrimosi metas. Kartu šis laikotarpis neatsiejamas nuo iššūkių ‒ prarajos tarp Vakarų ir Rytų krikščionių didėjimo, masinių liaudies erezijų iškilimo ir popiežijos autoritetą smukdžiusios Didžiosios Vakarų schizmos. Šio kurso paskaitų metu bus kalbama apie krikščionybės plėtrą Europoje, su viduramžių krikščionybe susijusius fenomenus ir jų reikšmę anuometinei ir šiandienos Europai.

Papildoma informacija: Registruodamiesi įsipareigojate praleisti ne daugiau nei 10 proc. paskaitų. Užsiregistruodami ir vėliau nelankydami paskaitų užkirsite kelią studijuoti kažkam kitam. Sėkmingai kursą išklausiusiems klausytojams jų pageidavimu gali būti išduotas kurso baigimo pažymėjimas. Paskaitos yra nemokamos, tačiau dalyviai pagal savo galimybes prašomi palikti auką.

Registarcija privaloma. Registracijos į šį kursą anketa čia.

Literatūra lietuvių kalba

J. W. Baldwin, Viduramžių kultūra, 1000–1300, iš anglų k. vertė S. Daugirdaitė, Vilnius: Aidai, 1996.

G. Duby, Katedrų laikai: menas ir visuomenė, 980–1420, Vilnius: VDA leidykla, 2004.

J. Kłoczowski, Krikščionių bendruomenės besikuriančioje Europoje, iš lenkų k. vertė V. Dekšnys, Vilnius: Aidai, 2006.

J. Lenzenweger, P. Stockmeier, Amon K., Zinnhobler R., Katalikų Bažnyčios istorija, iš vokiečių k. vertė R. Grucė, G. Sodeikienė, D. Čekatauskienė, d. 1, Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996.

Literatūra anglų kalba

D. Baronas, S. C. Rowell, The Conversion of Lithuania: From Pagan Barbarians to Late Medieval Christians, Vilnius: The Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2015.

R. Bartlett, The Making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural Change, 950–1350, London: Penguin Books, 2004.

P. Brown, The Rise of Western Christendom: Triumph and Diversity, A.D. 200–1000, Oxford: Blackwell Publishing, 2004.

A. Casiday, F. W. Norris (eds), The Cambridge History of Christianity, Vol. 2: „Constantine to c. 600“, Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

R. Fletcher, The Conversion of Europe: From Paganism to Christianity, London: Fontana Press, 1997.

T. F. X. Noble, J. M. H. Smith (eds), The Cambridge History of Christianity, Vol. 3: „Early Medieval Christianities, c. 600‒c. 1100“, Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

M. Rubin, W. Simons (eds), The Cambridge History of Christianity, Vol. 4: „Christianity in Western Europe c. 1100‒c. 1500“, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

R. W. Southern, Western Society and the Church in the Middle Ages, London: Penguin Books, 1990.

aukštyn