LKMA logoLKMA

Tikėjimas Dievu ir aukštoji kultūra: sąveikos ir sankirtos

Antradieniais, kovo 13 d. – balandžio 24 d., 19.00, LKMA auloje (Pilies g. 8)

dėstyt. doc. dr. N. Kardelis 

Kurso tikslas – atskleisti tikėjimo Dievu ir aukštosios kultūros ryšį, parodyti šio ryšio pavidalų ir aspektų įvairovę ne tik krikščioniškosios Europos kultūros istorijoje, bet ir antikinėje senovės graikų bei romėnų kultūroje, taip pat kultūrinėse senųjų ir šiuolaikinių neeuropinių civilizacijų tradicijose. Septyniose kurso paskaitoje bus siekiama: filosofiškai pagrįsti sąsają tarp religinio tikėjimo ir aukštosios kultūros iškilimo galimybės sąlygų; Europos ir pasaulio kultūros pavyzdžiais parodyti, kaip tikėjimas Dievu/dievais ir su juo susijusios įvairaus turinio religinės idėjos žemesniuosius kultūros pavidalus pakylėja iki aukštosios kultūros formų; aptarti religinių idėjų, kylančių iš tikėjimo Dievu/dievais, raišką tiek mitinės vaizduotės erdvėje, tiek šią vaizduotę pranokstančiose aukštosios kultūros formose – filosofijoje, teologijoje, grožinėje literatūroje, vaizduojamajame mene, architektūroje, muzikoje, gamtos moksluose; atskleisti, kaip tikėjimo Dievu/dievais būdas ir konkretus religinių idėjų turinys atsispindi žanrinėse vaizduojamojo meno, architektūros, muzikos, grožinės literatūros formose, veikia meno kūrinių stilių; apibūdinti, kuo skiriasi aukštosios kultūros pavidalai, susiformavę skirtinguose religinių praktikų, religinės vaizduotės, religinio tikėjimo įkvėpto filosofinio bei teologinio teorizavimo kontekstuose, ypač kultūrinės gamtinių ir transcendentinių, politeistinių ir monoteistinių religijų įtakos arealuose; atskleisti, kaip tikėjimo Dievu nykimas šiuolaikiniame pasaulyje lemia laipsnišką aukštosios kultūros atrofiją ir iš jos kylančią viso kultūrinio gyvenimo degradaciją; argumentuoti, kad ryšio tarp stipraus tikėjimo Dievu ir gyvastingos aukštosios kultūros įsisąmoninimas leistų kultūros atgimimo – viltį susieti su religinio gyvenimo atgimimo būtinybe. Kurso paskaitose bus atkreipiamas dėmesys ne tik į pozityviąsias, visais atžvilgiais vaisingas tikėjimo Dievu ir aukštosios kultūros sąveikas, bet ir į kai kurias religinio tikėjimo ir šiuolaikinės aukštosios kultūros sankirtas bei konfliktines įtampas, atsispindinčias visų pirma filosofijoje, grožinėje literatūroje, vaizduojamajame mene, gamtos moksluose ir humanitarikoje, kartu parodant, kad net ir polemiškas tikėjimo ir aukštosios kultūros dialogas gali būti savaip prasmingas.

Papildoma informacija: Registruodamiesi įsipareigojate praleisti ne daugiau nei 10 proc. paskaitų. Užsiregistruodami ir vėliau nelankydami paskaitų užkirsite kelią studijuoti kažkam kitam. Sėkmingai kursą išklausiusiems klausytojams jų pageidavimu gali būti išduotas kurso baigimo pažymėjimas. Paskaitos yra nemokamos, tačiau dalyviai pagal savo galimybes prašomi palikti auką.

Registracija privaloma. Registracijos į šį kursą anketa čia.

Sėkmingai užsiregistravusieji gauna registraciją patvirtinantį laišką.

 

Literatūra lietuvių kalba

Beresnevičius, G. Religijotyros įvadas. Vilnius: Aidai, 1997.

Burenhult, G. (vyr. red.). Didžiosios civilizacijos: Senųjų civilizacijų visuomenė ir kultūra. Vilnius: Alma littera, 2006.

Derrida, J.; Vattimo, G. ir kt. Religija. Vilnius: Baltos lankos, 2000.

Girnius, J. Raštai. T. 2: Žmogus be Dievo. Vilnius: Mintis, 1994.

Gombrich, E. H. Meno istorija. Vilnius: Alma littera, 2014.

Jacopozzi, A. Religijos filosofija. Vilnius: Aidai, 1997.

Kardelis, N. Pažinti ar suprasti? Humanistikos ir gamtotyros akiračiai. Vilnius: Naujasis Židinys–Aidai, 2008.

Lane Fox, R. Pagonys ir krikščionys: Viduržemio pasaulyje nuo antro amžiaus iki Konstantino atsivertimo. Vilnius: Aidai, 2006.

Putinaitė, N. (sud.). Tikėjimo prieigos. Filosofinės studijos. Vilnius: Aidai, 2003.

Velasco, J. M. Įvadas į religijos fenomenologiją. Vilnius: Katalikų pasaulis, 2003.

Wuchterl, K. Religinis protas. Analizė ir kritika. Vilnius: Taura, 1994.

Literatūra anglų kalba

30 000 Years of Art: The Story of Human Creativity Across Time and Space. Edited by Phaidon Press editors. London: Phaidon Press, 2007.

Audi, R. (gen. ed.). The Cambridge Dictionary of Philosophy. Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Black, J. (gen. ed.). Atlas of World History. London–New York–Sydney: Dorling Kindersley, 1999.

Boardman, J. (ed.). The Oxford History of Classical Art. Oxford: Oxford University Press, 1993.

Bowden, J. (ed.). Christianity: The Complete Guide. London: Continuum, 2005.

Bowker, J. (ed.). The Oxford Dictionary of World Religions. Oxford–New York: Oxford University Press, 1997.

Burkert, W. Greek Religion: Archaic and Classical. Oxford: Blackwell Publishing, 2004.

Campbell, G. Renaissance Art and Architecture. Oxford–New York: Oxford University Press, 2004.

Chevalier, J.; Gheerbrant, A. A Dictionary of Symbols. London: Penguin Books, 1996.

Ching, F. D. K.; Jarzombek, M. M.; Prakash, V. A Global History of Architecture. Hoboken, New Jersey: John Wiley @ Sons, 2007.

Claridge, A. Rome: An Oxford Archaeological Guide. Second Edition. Oxford–New York: Oxford University Press, 2010.

Clayton, P.; Simpson, Z. (eds.). The Oxford Handbook of Religion and Science. New York: Oxford University Press, 2008.

Craig, E. (ed.). The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy. London–New York: Routledge, 2005.

Cross, F. L.; Livingstone, E. A. (eds.). The Oxford Dictionary of the Christian Church. Third Edition. Oxford: Oxford University Press, 1997.

Cuddon, J. A. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. Fourth Edition. London: Penguin Books, 1999.

Curl, J. S. A Dictionary of Architecture and Landscape Architecture. Second Edition. Oxford–New York: Oxford University Press, 2006.

Davies, B. (ed.). Philosophy of Religion: A Guide And Anthology. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Fagan, B. M. (ed.). The Oxford Companion to Archaeology. New York–Oxford: Oxford University Press, 1996.

Farmer, D. H. The Oxford Dictionary of Saints. Third Edition. Oxford–New York: Oxford University Press, 1996.

Ferguson, M.; Salter, M. J.; Stallworthy, J. (eds.). The Norton Anthology of Poetry. Fourth Edition. New York–London: W. W. Norton @ Company, 1996.

Gombrich, E. H. The Story of Art. 16th Edition. London–New York: Phaidon Press, 2009.

Gregory, R. L. (ed.). The Oxford Companion to the Mind. Oxford–New York: Oxford University Press, 1987.

Grimal, P. The Penguin Dictionary of Classical Mythology. London: Penguin Books, 1991.

Hick, J. An Interpretation of Religion. Human Responses to the Transcendent. Second Edition. Basingstoke–New York: Palgrave Macmillan, 2004.

Hinnells, J. R. (ed.). The Penguin Dictionary of Religions. Second Edition. London: Penguin Books, 1997.

Honderich, T. (ed.). The Oxford Companion to Philosophy. Second Edition. New York–Oxford: Oxford University Press, 2005.

Honour, H.; Fleming, J. (eds.). A World History of Art. Sixth Edition. London: Laurence King Publishing, 2002.

Hornblower, S.; Spawforth, A. (eds.). The Oxford Companion to Classical Civilization. New York–Oxford: Oxford University Press, 2004.

Howatson, M. C.; Chilvers, I. (eds.). The Concise Oxford Companion to Classical Literature. Oxford–New York: Oxford University Press, 1996.

Ingold, T. (ed.). Companion Encyclopedia of Anthropology. London–New York: Routledge, 2002.

Jones, L. (ed. in chief). Encyclopedia of Religion. Second Edition. 15 Vls. Farmington Hills, MI: Thomson Gale, 2005.

Kaltsas, N. (ed.). Sculpture in the National Archaeological Museum, Athens. Athens: Kapon Editions, 2002.

Kennedy, M.; Bourne, J. (eds.). The Concise Oxford Dictionary of Music. Fourth Edition. Oxford–New York: Oxford University Press, 1996.

Meister, C.; Copan, P. (eds.). The Routledge Companion to Philosophy of Religion. London–New York: Routledge, 2007.

Morford, M. P. O.; Lenardon, R. J.; Sham, M. (eds.). Classical Mythology. International Ninth Edition. New York–Oxford: Oxford University Press, 2011.

Murray, P.; Murray, L. A Dictionary of Christian Art. New York–Oxford: Oxford University Press, 2004.

Onians, J. (ed.). The Art Atlas. London: Laurence King Publishing, 2008.

Osborne, H. (ed.). The Oxford Companion to Art. Oxford: At the Clarendon Press, 1997.

Plato. Complete Works. Edited by John. M. Cooper. Indianapolis–Cambridge: Hackett Publishing Company, 1997.

Price, S.; Kearns, E. (eds.). The Oxford Dictionary of Classical Myth and Religion. New York–Oxford: Oxford University Press, 2004.

Roberts, J. (ed.). The Oxford Dictionary of the Classical World. New York–Oxford: Oxford University Press, 2007.

Rundle Clark, R. T. Myth and Symbol in Ancient Egypt. London: Thames and Hudson, 1993.

Scarre, C. (ed.). The Human Past: World Prehistory @ the Development of Human Societies. London: Thames @ Hudson, 2005.

Shaw, I.; Nicholson, P. The British Museum Dictionary of Ancient Egypt. New Revised and Enlarged Edition. London: The British Museum Press, 2008.

Spawforth, T. The Complete Greek Temples. London: Thames @ Hudson, 2006.

Stuckrad, Kocku von (ed.). The Brill Dictionary of Religions. 4 Vls. Leiden–Boston: Brill, 2007.

Taliaferro, C.; Griffiths, P. J. (eds.). Philosophy of Religion: An Anthology. Oxford: Blackwell Publishing, 2003.

Tansey, R. G.; Kleiner, F. S. Gardner’s Art through the Ages. Tenth Edition. Fort Worth–Philadelphia–San Diego–New York: Harcourt Brace College Publishers, 1996.

Tournikiotis, P. (gen. ed.). The Parthenon and Its Impact in Modern Times. Athens: Melissa Publishing House, 1994.

Varghese, R. A. (ed.). Great Thinkers on Great Questions. Oxford: Oneworld, 1998.

Wenke, R. J. Patterns in Prehistory: Humankind’s First Three Million Years. Fourth Edition. New York–Oxford: Oxford University Press, 1999.

 

aukštyn