LKMA logoLKMA Metraštis

Tomas XL

LKMA Metraštis, t. XL, Serija A, Vilnius, 2017

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

aukštyn
 Roma Bončkutė
Motiejaus Valančiaus iliustruotas rankraštinis giesmynas
aukštyn
 Aldona Prašmantaitė
Vilniaus vyskupijos sufraganatai XIX a.: raidos bruožai ir sufraganų, kaip funkcinės aukštosios dvasininkijos grupės, charakteristikos metmenys
aukštyn
 Algimantas Katilius
Bažnytinių brolijų uždarymas Vilniuje XIX a. viduryje
aukštyn
 Regina Laukaitytė
Vyskupijos centro formavimas Panevėžyje 1926–1940 m.
aukštyn
 Katarzyna Korzeniewska
Dangiškasis globėjas ar/ir tautos herojus? Šv. Kazimiero vaizdinys aštunto ir devinto dešimtmečių pogrindžio periodinėje spaudoje
aukštyn
 Dalia Jakaitė
Šventieji, pranašai ir jų erdvė XXI a. lietuvių lyrikoje
aukštyn
 Rima Palijanskaitė
Kristijono Donelaičio personažas Krizas – turtingo, šykštaus ir klastingo valstiečio tipažas
aukštyn
 Giedrė Olsevičiūtė
Grožinės literatūros kalba: teorinės minties formavimasis tarpukariu
aukštyn
 Neringa Markevičienė
Balio Sruogos laiškai Valerijai Čiurlionytei. Elektroninio archyvo laboratorija: tradiciniai metodai ir modernūs įrankiai
aukštyn
 Ernestas Vasiliauskas Rita Regina Trimonienė
Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo ir Girdiškės Švč. Mergelės Marijos Snieginės bažnyčių archyvai
aukštyn
 Ieva Šenavičienė
Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus aplinkraščiai ir ganytojiški laiškai (1850–1875)
aukštyn
 Vilma Žaltauskaitė
Rezenzija: Artūras Grickevičius, Katalikų kunigų seminarija Kaune: 150-ies metų istorijos bruožai, Kaunas, 2016
aukštyn