LKMA logoLKMA Suvažiavimo darbai

Suvažiavimo darbai I

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

 Juozas Eretas
Katalikai ir mokslas
 Jonas Pankauskas
Svarbesniosios srovės naujojoj psichologijoj
 Karolis Kochas
Profesinė atranka
 Juozas Ambrazevičius
Maironio vieta lietuvių religinėj lite­ratūroj
 Kazimieras Jasėnas
Estetikos reikšmė etiniame žmogaus gy­venime
 Pranas Penkauskas
Lietuvos istorijos versmių leidimas
 Pranas Žadeikis
Kasinėjimai Apuolėje
 Eduardas Turauskas
Valstybės ir bažnyčios suverenumas
 Grigas Valančius
Idealistinė socijologija
 Kazimieras Ambrozaitis
Asmuo ir visybė Othmaro Spanno uni- versalistinėj socijologijoj
 Marija Ruginienė
Vidurinių amžių moters būklė ir moterų emancipacija
 Juozas Urmonas
Dabartinės ūkio sistemos krizis ir nauji ban­dymai
 Pranas B. Šivickis
Dabartinės biologijos mokslo bendroji kryptis
 Aleksandras Dambrauskas
Ratilai sferoje ir E. Barthelio poliarė geometrija
 Pranas Samulionis
Aleksandras Dambrauskas — mokslininkas
 Redakcija 
Pirmas Lietuvių Katalikų mokslininkų ir mokslo mėgėjų suvažiavimas