LKMA logoLKMA Suvažiavimo darbai

Suvažiavimo darbai III

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

  
In Memoriam Pii XI
 Vysk. M. Reinys
A. a. Pijus Vienuoliktasis
  
I. Pilnaties žodis
 Stasys Šalkauskis
Kultūrinio lietuvių tautos apsiginklavimo proble­ma ir katolicizmas
  
II. Teologija — Religija — Bažnyčia
 Juozas Vaišnora
Kataliko kunigo veikla kovoje su rusifikacija prieš­kariniu metu
 Vincas Borisevičius
Dorinis elementas vyskupo Motiejaus Valančiaus kūryboje ir veikloje
 Vincas Podolskis
Vysk. A. Baranauskas ir Šv. rašto vertimas į lie­tuvių kalbą
  
III. Psichologija — Filosofija
 Vysk. Mečislovas Reinys
Rasė ir psichika
 Pranas Kuraitis
Tauta ir jos filosofija
 Juozas Girnius
Egzistencialinė filosofija ir ateities filosofavimo rū­pesčiai
  
IV. Pedagogika — Mokykla — Šeima
 Ona Norušytė
Šeimyninio auklėjimo padėtis ir mūsų laikai
 Antanas Šerkšnas
Mūsų šviesuolio šeimos pedagogika
  
V. Kalba — Literatūra — Kritika
 Andrius Ašmantas
Iš romantiškosios į mokslinę kalbotyrą Lietuvoje
 Juozas Ambrazevičius
Jakšto ir Vaižganto jungas
 Vladas Kulbokas
Jakštas ir „Draugija“
 Petras Butėnas
A. Jakšto poetinis žodynas
  
VI. Istorija
 Antanas Vaičiulaitis
Vidurinių amžių poetas Machaut Lietuvoj
 Zenonas Ivinskis
Lietuvos istorija romantizmo metu ir dabar
 Jonas Totoraitis
Lenkų išleistieji Vatikano archyvo istorijos šaltiniai
  
VII. Teisė
 Kazys Šalkauskis
Kodifikacijos darbas
  
VIII. Sociologija
 Fabijonas Kemėšis
Kas ir kaip galės išspręsti socialinį klausimą
  
IX. Geografija — Gamta
 Kazys Pakštas
Lietuvos ribų problema
 Steponas Kolupaila
Seniausias literatūrinis darbas apie Nemuną
 Česlovas Pakuckas
Lietuvos kvartero reikšmė mūsų tautos ūkiui ir jo tyrinėjimai per 20 nepriklausomybės metų
 Pranas Baltras Šivickis
Neorganinės druskos protoplazmoje
  
IX. Mūsų Mirusieji
 Juozas Žagrakalys
Dr. Dominikas Bukantas
  
XI. Mūsų Mokslininkai
  
REDAKCIJA
  
Vysk. Mečislovas Reinys
  
Prof. Dr. Kazys Pakštas
  
Lektorius Juozas Ambrazevičius
  
Doc. Dr. Zenonas Ivinskis
  
XII. Mūsų darbai
 Aleksandras Lėvanas
Trečiasis Lietuvos Katalikų Mokslininkų ir Moks­lo Mėgėjų suvažiavimas (1939 m.)