LKMA logoLKMA Metraštis

Tomas XXIII

LKMA Metraštis , t. XXIII, Serija A, Vilnius, 2003

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

  
PRATARMĖ

Šis „LKMA Metraštis“ yra 2003 metų antras tomas. Pagal tradiciją ir šiame tome skelbiami LKMA kartu su kitomis institucijomis organizuotose mokslinėse konferencijose, šiuo atveju net trijose, skaityti pranešimai. Pranešėjai buvo tiek Lietuvos, tiek kitų šalių tyrinėtojai.

Vyskupo, poeto Antano Baranausko, kuris domėjosi ir mokslo tyrimais, veikla nagrinėjama įvairiais aspektais: jo gyvenamojo laikotarpio Katalikų Bažnyčios padėtis Rusijos valdomuose kraštuose, lietuvių ir lenkų santykiai, vyskupas tautinio atgimimo kontekste, jo įnašas į tiksliuosius mokslus, kai kurie poetinės kūrybos momentai. Lietuvos ir Šventojo Sosto santykiams skirtos konferencijos pranešimuose nagrinėjami įvairūs XX amžiaus laikotarpiai: šimtmečio pradžia, Pirmojo pasaulinio karo metai, tarpukaris, sovietinės okupacijos dešimtmečiai. Aptariami tarptautiniame seminare, skirtame krikščionybei Baltijos šalyse XX amžiuje, nagrinėtieji klausimai, taip pat Estijos, Latvijos ir Lietuvos kai kurių konfesijų istoriniai tyrimai. Skyrių pradžioje pateikiama konferencijų programa. Atskirų straipsnių dalyje rašoma apie vitaminologiją; džiaugsmą, kaip dvasinio tobulėjimo šaltinį; moralines ir teisines nusikalstamų struktūrų veiklos problemas.

Publikacijų skyriuje pristatoma dar vienas su palaimintojo Jurgio Matulaičio veikla susijęs dokumentas, Kristaus istoriškumą liudijantys nekrikščionių istorikų raštai; taip pat apžvelgiama tikinčiųjų padėtis sovietmečiu. Pagerbiami LKMA jubiliatai, prisimenami iškeliavusieji amžinybėn.

Taigi šiame tome nagrinėjama Lietuvos Katalikų Bažnyčios raiška XIX ir XX amžiais, jos veikėjų indėlis į mūsų šalies religinį, visuomeninį bei kultūrinį gyvenimą.

Redakcinė kolegija

  
Moksliniai straipsniai
  
Tarptautinė mokslinė konferencija
Vyskupas Antanas Baranauskas: asmenybė ir aplinka
Vysk. Dr. Jonas Boruta, SJ
Ar vyskupo Antano Baranausko idėjos sulaukė „savo išauštančių metų“?
Dr. Vytautas Jogėla
Antanas Baranauskas Peterburgo dvasinėje akademijoje 1858–1862 m.
Habil. Dr. Jonas Kubilius
Antanas Baranauskas ir matematika
Habil. Dr. Vanda Žekonienė
Ekologijos samprata pagal Antano Baranausko „Anykščių šilelį“
Dr. Kazimieras Garšva
Mūšos krašto nekirčiuoti balsiai nuo A.Baranausko iki šių dienų
Dr. Dalia Čiočytė
Dievas ir tauta Antano Baranausko poemose
Dr. Vytautas Berenis
Antano Baranausko tėvynės meilė ir tautiškumas
 Eglė KLIMAITĖ-KETURAKIENĖ
Antano Baranausko krikščioniškoji tautinė savimonė „Aušros“ kontekste
Dr. Paulius Subačius
Europa Antano Baranausko akimis
Dr. Roma Bončkutė
Antikiniai topai Antano Baranausko kūryboje
Habil. Dr. Egidijus Aleksandravičius
Antano Baranausko „lenkomanija“ lietuvių judėjimo lyderių akyse
Dr. Bronius Makauskas
Antanas Baranauskas – nesuprastas intelektualas ir vyskupas
Habil. dr. Aldona Prašmantaitė
Antanas Baranauskas ir katalikiški XIX a. Šventojo Rašto vertimai į lietuvių kalbą: istorinis aspektas
Dr. Darius Staliūnas
Kokia kalba mokyti baltarusius katalikų tikybos? (Viena XIX a. Vidurio Rusijos valdžios problema)
Dr. Krzysztop BUCHOWSKI
Lenkų – lietuvių santykiai Seinų krašte XIX ir XX a. sandūroje
Kun. Prof. Tadeusz KRAHEL
Vyskupo Stepono Zvierovičiaus valdymas Vilniaus vyskupijoje pagal kun. Jano Kurčevskio atsiminimus
Dr. Vilma Žaltauskaitė
Rusijos ir Apaštalų Sosto santykių pokyčiai XIX a. paskutiniaisiais dešimtmečiais
 Algimantas Katilius
Vyskupas Antanas Baranauskas ir kunigų seminarijos problemos: rusiškų disciplinų dėstymas
  
Mokslinė konferencija
Lietuva ir Šventasis Sostas: praeitis, dabartis, ateitis
  
SVEIKINIMAI

ROLANDAS PAKSAS, Lietuvos Respublikos Prezidentas
Kardinolas AUDRYS JUOZAS BAČKIS
DR. ANTANAS VALIONIS, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras
JEAN-LOUIS TAURAN, Secretary of the Holy See’s Relations with States
KAZYS LOZORAITIS, Lietuvos Respublikos ambasadorius prie Šventojo Sosto

Vysk. Dr. Jonas Boruta, SJ
Lietuva ir Šventasis Sostas: istorinė perspektyva
Dr. Juozas Skirius
Lietuva ir Vatikanas Pirmojo pasaulinio karo metais
Dr. Regina Laukaitytė
Sovietų valdžios kova su Vatikanu pirmuoju okupacijos dešimtmečiu
 Algimantas Katilius
Ką XX a. pradžioje Vatikanas žinojo apie Lietuvą?
Dr. Algimantas Kasparavičius
Lietuvos ir Vatikano santykiai, arba Šventojo Sosto reikšmė tarpukario Lietuvos užsienio politikai
Dr. Arūnas Streikus
SSRS–Vatikano santykiai ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje XX a. 9 ajame dešimtmetyje
Dr. Paulius Subačius
Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto santykių visuomeninė refleksija po Nepriklausomybės atgavimo
  
Tarptautinis seminaras
Krikščionybė Baltijos šalyse XX amžiuje. Istorinio tyrimo problemos ir perspektyvos
 Andrius MARCINKEVIČIUS
Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios raidos 1918–1939 m. apžvalga
Dr. Arūnas Streikus
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje 1944–1990 m. Tyrimų būklė ir perspektyvos
 Juoko TALONEN
Nacionalinės Bažnyčios istorijos formavimasis Latvijoje 1918–1991 m.
Dr. Riho ALTNURME
Naujausiosios Bažnyčios istorijos tyrimas Estijoje
 Andrei SÕTŠOV
Stačiatikių parapijų likvidavimo Estijoje (1944–1953) procesas ir jo priežastys
  
Įvairūs straipsniai
Habil. Dr. Ona TIJŪNĖLIENĖ Inesa JURGAITYTĖ
Džiaugsmas – kataliko dvasinio tobulėjimo šaltinis ir priemonė
Dr. kun. Kazimieras MeiliusDr. Jonas Juškevičius
Dr.
 Gediminas Mesonis
Akivaizdūs ir užslėpti organizuotos nusikalstamos veiklos labirintai ir jos poveikis žmogui
  
Publikacijos
Kun. Lic. Vaclovas Aliulis, MIC
Palaimintojo Jurgio Matulaičio veiklos lietuvių visuomenėje istorinis fonas
Akad. Habil. Dr. Sofija Kanopkaitė
Status quo vitaminologijoje
 Jurgis 
Keli žodžiai mūsų kunigėliams
Vysk. Dr. Jonas Boruta, SJ
Istorinės tiesios apie Jėzų gynėjai sovietmečiu
Mons. Kan. K. Gaščiūnas
Jėzaus Kristaus istoriškumas nekrikščionių istorikų raštuose
Kun. Viktoras Šauklys
Kristaus istoriškumo klausimu
  
Kronika
  
KONFERENCIJOS

TARPTAUTINĖS GYDYTOJŲ KATALIKŲ FEDERACIJOS EUROPOS ASOCIACIJOS VALDYBOS POSĖDIS VILNIUJE (L. L. Mačiūnas)

PAGERBTI NAUJIEJI LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS AKADEMIKAI (A.Vasiliauskienė)

  
SUKAKTYS
PRELATAS ANTANAS LEONARDAS RUBŠYS (1923 11 05–2002 08 27) (Prel. S.Žilys)
  
MŪSŲ JUBILIATAI

DR. MINDAUGUI BLOZNELIUI – 80
PROFESORIUI JONUI GENIUI – 80
JUBILIATAS ALGIRDAS JONAS JACYNAS (L.L.Mačiūnas)
PROF. HABIL. DR. LEONUI LAIMUČIUI MAČIŪNUI – 75
VYSK. JUOZUI TUNAIČIUI – 75
DR. ALOYZUI VIDUGIRIUI – 75

  
PRO MEMORIA

DR. KUN. LEONARDAS ANDRIEKUS, OFM (1914 07 15–2003 05 19)
ONA GALVYDAITĖ-BAČKIENö (1907 05 25–2003 06 19)
(Vysk. J.Tunaičio pamokslas)
PRELATAS VYTAUTAS BALČIŪNAS (1910 11 21–2003 05 28)
ŽURNALISTö VIDA GAVELIENĖ-PETRAUSKAITö (1937–2003)
DR. KUN. STEPONAS MATULIS, MIC (1918 02 21–2003 06 18)
VIKTORAS ŠAUKLYS, MIC (1908–2003) (V.Aliulis)
ALGIMANTAS ŽILINSKAS (VIDAS SPENGLA) (1934–2003)
PROF. BIRUTĖ JADVYGA IGNATAVIČIŪTö (1924 04 06–2003 10 21)

  
Recenzijos
Kan. dr. Juozas Stankevičius, Mano gyvenimo kryžkelės, Vilnius: Katalikų akademija, 2002, 744 p. (Dr. Regina Laukaitytė)