LKMA logoLKMA Metraštis

Tomas XXXIX

LKMA Metraštis, t. XXXIX, Serija A, Vilnius, 2016

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

 Vytautas Ališauskas
Tomo vaikystės evangelija: Ankstyvosios krikščionybės tekstas už institucinės kontrolės ribų
 Ingrida Pajedaitė
Šv. Rapolo Kalinausko atsiminimų rankraštis ir jo kelias į Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteką
 Juozapas Blažiūnas
1514 ir 1563 m. Polocko bernardinų konvento kankinių istorija: istoriografinis ir ikonografinis aspektas
 Vladas Liepuonius
Leono Sapiegos politinės grupuotės galios akumuliavimo mechanizmai: Aleksandro Korvino Gosevskio atvejis
 Algimantas Katilius
Vilniaus miesto katalikų parapijų tinklas XVIII a. pabaigoje – XX a. pradžioje
 Laima Arnatkevičiūtė
Šventieji ir nelabieji pirmaisiais sovietmečio dešimtmečiais
 Jūratė Pajėdienė
Krikščioniškosios Bažnyčios raštų ir apeigų paskatintas sakinių modelis: laiko sakiniai su kiek kartų senojoje lietuvių kalboje
 Tomas Vaiseta
Sovietų Lietuvos psichiatrijos modelio apibrėžimas: vienos ligoninės atvejis
 Darius Daukšas
Lietuviai Norvegijoje: tarp integracijos ir savo tapatumo išlaikymo
 Laima Arnatkevičiūtė
Aldonos Liobytės ir Bronės Buivydaitės kūrybiniai ryšiai.
Publikacija: Aldonos Liobytės laiškai Bronei Buivydaitei (1956–1971)
 Algimantas Katilius
Fribūro universiteto lietuvių studentų „Rūtos“ draugijos kronika.
Publikacija: Lietuviai studentai Fribūro universitete Šveicarijoje draugovėse „Philaretia“ ir „Rūta“ 1895–1907 m.
 Karolis Tumelis
Kelios pastabos apie senąsias Lietuvių katalikų mokslo akademijos bibliotekos knygas: proveniencinis aspektas