LKMA logoDanutė Gailienė

Bibliografija

Daktaro disertacija

Gailienė D. Narušenije dinamiki myslitelnoj dejatelnosti bolnych šizofrenijej. Disertacija na soiskanije učenoj stepeni kandidata psichologičeskich nauk. Maskva: Maskvos valstybinis Lomonosovo universitetas, 1985.

Monografijos

 1. Gailienė D. Jie neturėjo mirti. Savižudybės Lietuvoje. Vilnius: Tyto alba, 1998.
 2. Gailienė D. (Sud.). Savižudybių prevencijos idėjos. Vilnius: Tyto alba, 2001, 210 p.
 3. Gailienė D. (Sud.). Sunkių traumų psichologija: politinių represijų padariniai. Vilnius: LGGRTC, 2004, 271 p.
 4. Gailienė D. (Ed.) The Psychology of Heavy Traumatisation: the Aftermath of Political Repression. Vilnius: Akreta, 2005. ISBN 9955-463-05-8
 5. Gailienė D. Ką jie mums padarė. Lietuvos gyvenimas traumų psichologijos žvilgsniu. Vilnius: Tyto alba, 2008.
 6. Gailienė D. (sud.). (2015). Gyvenimas po lūžio. Kultūrinių traumų psichologiniai padariniai. Vilnius: Eugrimas.
 7. Gailienė D. (Ed.) (2015). Lithuanian Faces after Transition: Psychological Consequencies of Cultural Trauma. Vilnius: Eugrimas.

Habilitacinis darbas

Gailienė D. Savižudybės Lietuvoje: Socialiniai – psichologiniai paplitimo aspektai ir prevencijos modelis. Habilitacinis darbas. Vilnius, 2000. (Apgintas Vytauto Didžiojo universitete 2001. 01. 26).

Vadovėliai ir pedagoginė literatūra

 1. Gailienė D., L. Bulotaitė, N. Sturlienė. Aš myliu kiekvieną vaiką. Apie vaikų psichologinio atsparumo ugdymą. Knyga mokytojams ir auklėtojams. Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1996.
 2. Gailienė D. H. Roršacho metodika asmenybei tirti. Vilnius: Vilniaus universitetas, 1989. 1997 metais išleistas 2-ras pataisytas ir papildytas leidimas.
 3. Gailienė D., L. Bulotaitė, N. Sturlienė. Asmenybės ir bendravimo psichologija. Vadovėlis XI-XII klasėms. Vilnius: Tyto alba, 2002.
 4. Gailienė D., L.Bulotaitė, N.Sturlienė. Psichologijos pagrindai. Vadovėlis IX-X klasėms. Vilnius: Tyto alba, 2003.
 5. Gailienė D. Autodestruktyvaus elgesio socialiniai aspektai. Socialiniai deviacijų aspektai. Vadovėlis. Vilnius: Eugrimo logo, 2007, 44-75.
 6. Gailienė D. Savižudybių prevencijos principai. Šiuolaikinė medicina. Vadovėlis medicinos internams ir internų vadovams. Sud. D. Bierontienė. Kaunas: Kauno medicinos universiteto leidykla, 2008, 299-339 p. (Elektroninė laikmena).
 7. Gailienė D. Psichologinių krizių ir traumų padariniai ir pagalbos principai. Šiuolaikinė medicina.Vadovėlis medicinos internams ir internų vadovams. Sud. D.Bierontienė. Kaunas: Kauno medicinos universiteto leidykla, 2008, 340-378 p. (Elektroninė laikmena).
 8. Gailienė D., L. Bulotaitė, N. Sturlienė. Psichologija. Vadovėlis XI-XII klasėms. Vilnius: Tyto alba, 2008.
 9. Gailienė D. Vaikų ir paauglių psichologinės krizės ir traumos. L.Bulotaitė (sud.). Vaikų psichologinis konsultavimas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, 255-265.
 10. Gailienė D., L. Bulotaitė, N. Sturlienė. Psichologija. Vadovėlis IX-X klasėms. Vilnius: Tyto alba, 2009.
   

 Moksliniai straipsniai

 1. Gailienė D., A. Goštautas. Standartizuoto biografinio pokalbio panaudojimas medicinos psichologo darbe. Medicina, XVIII, 1979, 3-13.
 2. Gailienė D., V. Lepeškienė, A. Šiurkutė. Osobennosti”efekta Zeigarnik” v psichiatričeskoj klinike. Žurnal nevropatologii i psichiatrii im. S.S.Korsakova, 1980, LXXX, 12, 1837-1841.
 3. Gailienė D. Asmenybės tyrimo metodai. Psichologija medicinoje (sud. A. Dembinskas, A. Alekseičikas, D. Gailienė ir kt.), Vilnius: Mokslas, 1981, 26-45 p.
 4. Gailienė D. Šizofrenija sergančių ligonių pažinimo procesų sutrikimai ir jų dinamika. Psichologija, 1982, 3, 18-32.
 5. Gailienė D. Psichologinių metodų taikymas šizofrenija sergančių ligonių mąstymui tirti. Psichologija, 1982, 3, 33-44.
 6. Gailienė D. Populiarūs atsakymai tiriant Roršacho testu. Psichologija, 1988, 8, 123-133.
 7. Gailienė D., G. Knabikienė, R. Asminavičiūtė. Bandžiusiųjų nusinuodyti psichotropiniais medikamentais psichologiniai ypatumai. Sveikatos apsauga, 1989, 9, 35-38.
 8. Gailienė D., G. Knabikienė, R. Asminavičiūtė. Suicidinės rizikos psichodiagnostinio įvertinimo galimybės. Psichologija, 1990, 10, 3-12.
 9. Domanskienė V., D. Gailienė. Savižudybių paplitimas Lietuvoje. Psichologija, 1993, 12, 65-79.
 10. Gailienė D. Suicide Problem in Lithuania. In: K. Böme, R. Freytag, C Wächter, H. Wedler (eds.) Suicidal Behavior. The State of the Art. Regensburg: S.Roderer, 1993, 715.
 11. Gailienė D. Savižudybių problema Lietuvoje. Lietuvių Katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. Vilnius, 1995, XV, 527-531 p.
 12. Gailienė D., V. Domanskienė, V. Keturakis. Suicide in Lithuania. Archives of Suicide Research, 1995, 1, 149-158.
 13. Gailienė D., I. Ružytė. Ancient Attitudes towards Suicide in Lithuania. Nordic Journal of Psychiatry, 1997, 51, 29-35.
 14. Gailienė D. Klinikinė psichologija Lietuvoje. Psichologija, 1997, 17(2), 5-24 p.
 15. Gailienė D. Aktyvi eutanazija ir savižudybė su pagalba. Naujasis židinys, 1997, 5-6, 197-212 p.
 16. Gailienė D. Perspectives from Lithuania. In: A.S. Bellack, M. Hersen (Eds.) Comprehensive Clinical Psychology. Oxford, New York, Tokyo: Pergamon, 1998, vol. 10, p. 325-334 .
 17. Diržytė A., D. Gailienė. Unexpected Recoveries from Cancer: the Mysterious Truth or the Simple Myth? Multidimensionality of Contemporary Psychology: Social, Political and Cultural Influences. Vilnius: 1998, 27-31 p.
 18. Gailienė D. Problems of Legalizing Active Euthanasia and Assisted Suicide. Multidimensionality of Contemporary Psychology: Social, Political and Cultural Influences. Vilnius: 1998, 39-41 p.
 19. Gailienė D. Nuo psichotechnikos draugijos iki klinikinės psichologijos. Lietuvos psichologija amžių sandūroje (sud. E. Rimkutė), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1998, 69-78 p.
 20. Fekete S., A. Schmidtke, E. Etzersdorfer, D. Gailienė. Media Reports on Suicide in Hungary, Austria, Germany and Lithuania in 1981 and 1991. In: D. De Leo, A. Schmidtke, R. F. W. Diekstra (Eds.) Suicide Prevention. Kluwer Academic Publishers, Printed in the Netherlands, 1998, p. 145-156.
 21. Gailienė D. Savižudybės. Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje. Vilnius: Jungtinių tautų vystymo programa, 1998, 78 – 80 p.
 22. Gailienė D. Suicide: an alarming symptom of a society’s anomie. Lithuanian Human Development Report. Vilnius: United Nations Development Programme, 1998. P. 77 – 80.
 23. Gailienė D., J.Trofimova, N.Žemaitienė, A.Miliukaitė. Žiniasklaidoje pateikiamų savižudybės pavyzdžių poveikis paaugliams ir jaunuoliams. Psichologija, 1999, 19, 71 – 77 p.
 24. Gailienė D., J.Trofimova. Savižudybių pateikimas pagrindiniuose Lietuvos dienraščiuose 1994 ir 1996 metais. Psichologija, 1999, 19, 56 – 70 p.
 25. Gailienė D. Suicide Trends in Lithuania. Revue Baltique, 1999, No. 14, 131 – 137.
 26. Gailienė D. Suicidinių krizių prevencijos problema. Aktualūs ambulatorinio ir stacionarinio gydymo klausimai. Mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. Vilnius: 1998, 5-6 p.
 27. Gailienė D., J.Trofimova. Savižudiško elgesio aprašymų pobūdis Lietuvos spaudoje 1994 ir 1996 metais. Destigmatizacija psichiatrijoje. Lietuvos psichiatrų asociacijos konferencijos medžiaga. Kaunas: 1999, 122-126 p.
 28. Gailienė D., J.Grebelienė. Vyrų suicidinio elgesio pokyčiai 1994-1998 metais. Destigmatizacija psichiatrijoje. Lietuvos psichiatrų asociacijos konferencijos medžiaga. Kaunas: 1999, 98-100 p.
 29. Gailienė D. Aktyvi eutanazija ir savižudybė su pagalba. Lietuvių Katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. Vilnius, 1999, XVII, 185-206 p.
 30. Leenaars A., Ch. Cantor, J. Connolly, M. EchoHawk, D. Gailienė, Z.X. He, N. Kokorina, D. Lester, A. Lopatin, M. Rodrigues, L. Schlebusch, Y. Takahashi, L. Vijayakumar. Ethical and Legal Issues. In: K. Hawton, K. van Heeringen (Eds.) International Handbook of Suicide and Attempted Suicide. London: John Wiley & Sons, Ltd., 2000, 422-435.
 31. Gailienė D., R.Navardauskienė. Zur Neuorientierung der Beziehungen zwischen den Geschlechtern in einer postkomunistischen Gesellschaft. Ein Beitrag aus der suizidologischen Forschung in Litauen. In: R.Freytag, Th. Giernalczyk (Hg.) Geschlecht und Suizidalität. Vandenhoeck & Ruprecht, 2000, 98-112.
 32. Leenaars A., Ch. Cantor, J. Connolly, M. EchoHawk, D. Gailienė, Z.X. He, N. Kokorina, D. Lester, A. Lopatin, M. Rodrigues, L. Schlebus Y. Takahashi, L. Vijayakumar. Controling the Enviroment to Prevent Suicide: International Perspectives. Canadian Journal of Psychiatry, 2000, 45, 639-644.
 33. Gailienė D. Psichologinės krizės. Kn.: Teisininkams apie stresą. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2000, 217 – 220.
 34. Gailienė D. Parasuicidų paplitimo pokyčių, rizikos veiksnių ir suicidinio elgesio prognostinių rodiklių Lietuvoje vertinimas. Kompleksinio mokslo tyrimo darbo “Lietuvos gyventojų mirtingumo tendencijų, priežasčių, rizikos veiksnių ir duomenų patikimumo tyrimas” baigiamoji ataskaita, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, Kauno medicinos universiteto Kardiologijos institutas, Lietuvos vėžio registras, Vilniaus universitetas, Vilnius, Kaunas, 2000, 11-67.
 35. Gailienė D. Vienos diagnozės istorija. Naujasis židinys. 2001, 12, 675- 683.
 36. Gailienė D. Suicide Trends in Lithuania and in other Baltic Countries. Rethinking Psychiatry (Matherials of International Jubilee Congress of World Psychiatric Association). Paris: 2001, 114-118 p.
 37. Diržytė A., Gailienė D., Milašienė V., Griciūtė L. Krūties vėžiu sergančių pacienčių ląstelinio imuniteto ir kognityvinių schemų ryšys bei tarpusavio priklausomybė. Medicinos teorija ir praktika. 2001, 2, 25-34.
 38. Gailienė D. Suicide Trends in Lithuania. Suicide Risk and Protective Factors in the New Milenium (Matherials of 8th European Symposium on Suicide and Suicidal behaviour). Lubljana: 2001, 58-67.
 39. Gailienė D. Savižudybių prevencijos Lietuvoje gairės. D.Gailienė (sud.) Savižudybių prevencijos idėjos. Vilnius: Tyto alba, 2001, 9-30.
 40. Gailienė D. Mėginusieji nusižudyti – labai didelės suicidinės rizikos grupė. D.Gailienė (sud.) Savižudybių prevencijos idėjos. Vilnius: Tyto alba, 2001, 182-199.
 41. Žemaitienė N., L.Jaruševičienė, D.Gailienė. Savižudybė mokykloje. D.Gailienė (sud.) Savižudybių prevencijos idėjos. Vilnius: Tyto alba, 2001, 138-170.
 42. Gailienė D. Suicides: Lithuania’s Great Problem. Lithuanian Papers. Annual Journal of the Lithuanian Studies Society at the University of Tasmania. 2001, vol.15, 23-26.
 43. Gailienė D. Nevilties lygis socialinės atskirties grupėse. Mokslinio tyrimo ataskaita. Vilnius: Socialinės politikos grupė, 2002.
 44. Gailienė D. Savižudybių prevencijos problemos. Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas 2001. Vilnius: 2002, p. 39-42.
 45. Gailienė D. Selbstmord in der Litauischen Folklore. Suizidprophylaxe 29 2002, Heft 2, S. 59-62. ISSN 0172-458-X
 46. Leenaars A., Ch. Cantor, J. Connolly, M. EchoHawk, D. Gailienė, Z.X. He, N. Kokorina, D. Lester, A. Lopatin, M. Rodrigues, L. Schlebusch, Y. Takahashi, L. Vijayakumar. Ethical and Legal Issues in Suicidology: International Perspectives. Archives of Suicidal Research, 6: 185-197, 2002. ISSN 1381-1118.
 47. Gailienė D. Politinių represijų psichologiniai padariniai. Genocidas ir rezistencija, 2002, 2(12), 121-126.
 48. Gailienė D. Jauno amžiaus tiriamųjų suicidinio elgesio psichosocialinių koreliatų, apsauginių veiksnių ir prevencinių priemonių efektyvumo tyrimas. Kompleksinio mokslo tyrimo darbo “Lietuvos gyventojų mirtingumo priežasčių ir sociodemografinės diferenciacijos sąveikos su kintančia pirminės sveikatos priežiūros sistema tyrimas” galutinė ataskaita, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, Kauno medicinos universiteto Kardiologijos institutas, Lietuvos vėžio registras, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilnius-Kaunas, 2002, 110-167.
 49. Leenaars A., J.Connoly, D.Gailienė, R.Goldney, S.Nambi, L.Schlebusch, B.Bosch, J.Srinivasaraghavan. Ethical and legal issues. Suicide Prevention: Meeting the Challenge together (Papers of the XXI conference of the International Association for Suicide Prevention). Chennai: 2003, 85-110.
 50. Kazlauskas E., D.Gailienė. Politinių represijų metu patirto sunkaus ilgalaikio traumavimo psichologinių padarinių kompleksiškumas. Psichologija. Mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2003, 27, 43-52.
 51. Gailienė D. Samobójstwa na Litwie I w Polsce: Potwierdzenie hipotezy “weselszego baraku”. Nowinki Psychiatryczne. 2004, 55, 86-87.
 52. Gailienė D. Suicide in Lithuania during the Years of 1990 to 2002. Archives of Suicide Research, 2004, 8: 389-395. ISSN 1381-1118.
 53. Gailienė D., E.Kazlauskas, Po penkiasdešimties metų: sovietinių represijų Lietuvoje psichologiniai padariniai ir įveikos būdai. /D.Gailienė (sud.) Sunkių traumų psichologija: politinių represijų padariniai. Vilnius: LGRGTC, 2004, 78-126.
 54. Domanskaitė-Gota V., D.Gailienė, J.Girdziušaitė. Karo trauma: Lietuvos Afganistano karo veteranų tyrimas po septyniolikos metų. /D.Gailienė (sud.) Sunkių traumų psichologija: politinių represijų padariniai. Vilnius: LGRGTC, 2004, 182-199.
 55. Gailienė D. Suicidal Behaviour in Lithuania. In: A.Schmidtke et al. (Eds). Suicidal Behaviour in Europe. Results from the WHO/EURO Multicenter Study on Suicidal Behaviour. Hogrefe&Huber, 2004, 167-170.
 56. Gailienė D. Suizid und seine gesellschaftliche Ursachen. Zur Debatte. Themen der katholischen Akademie in Bayern, 2005, 4, 35-36.
 57. Gailienė D. Užburtame rate: savižudybių paplitimas Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo. Psichologija. Mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005, 31, 5-17.
 58. Kazlauskas E., Gailienė D. Išgyvenusiųjų politines represijas potrauminės simptomatikos ir trauminės patirties, demografinių, somatinių veiksnių bei vidinės darnos sąsajos. Psichologija. Mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005, 32, 46-59.
 59. Gailienė D., E.Kazlauskas. Fifty Years on: The Long-term Psychological Effects of Soviet Repression in Lithuania. In: Gailienė D. (Ed.) The Psychology of Extreme Traumatisation: the Aftermath of Political Repression. Vilnius: Akreta, 2005, 78-126.
 60. Domanskaitė-Gota V., D.Gailienė, J.Girdziušaitė. The Trauma of War: A Research of Lithuanian Veterans of the Afghanistan War after Seventeen Years. In: Gailienė D. (Ed.) The Psychology of Extreme Traumatisation: the Aftermath of Political Repression. Vilnius: Akreta, 2005, 135-150.
 61. Kazlauskas E., Gailienė D., Domanskaitė-Gota V.,Trofimova J. Įvykio poveikio skalės – revizuotos (IES-R) lietuviškos versijos psichometrinės savybės. Psichologija. Mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006, 33, 22-30.
 62. Domanskaitė-Gota V., D.Gailienė, E.Kazlauskas. Life-threatening Experiences, Posttraumatic Stress Disorder, and Adaptation in Lithuanian Men 17 Years after Military Service in Afghanistan and the USSR. Psichologija. Mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006, 34, 57-68.
 63. Gailienė D. Knyga tiems kuriuos paliko. I.Anneberg. Sielvartas po savižudybės. Vilnius: Tyto alba, 2006, 9-10. ISBN 9986-16-463-X.
 64. Gailienė D. Pačių sunkiausių traumų psichologija. J.L.Herman. Trauma ir išgijimas. Vilnius: Vaga, 2006, 9-13. ISBN 5-415-01880-8.
 65. Gailienė D. Psichologų kvalifikacijos ir psichologinių paslaugų kokybės problemos. Vaiko teisės: psichosocialinės pagalbos vaikui, šeimai ir bendruomenei aspektai. Tarptautinės konferencijos medžiaga. Vilnius: 2006, 28 – 30.
 66. Gailienė D. Ar lietuvių tauta labai traumuota? Spectrum. Vilniaus universiteto žurnalas. 2007, 1(6), 16-19.
 67. Kazlauskas E., Šimėnaitė I., Gailienė D. Subjektyvaus trauminio patyrimo ir potrauminio augimo bei potrauminio streso sutrikimo sąsajos. Psichologija. Mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, 35, 7-18.
 68. Gailienė D. Długotrwałe skutki sowieckiej okupacji. Implikacje dla interwencji kryzysowej. Zeszyty Interwencji Kryzysowej, nr.9/2007, Kraków, 18-33.
 69. Gailienė D. Litauens traumatiserende historie og forebygging av selvmord. SUICIDOLOGI 2008, ÅRG. 13, NR. 1, 6-9.
 70. Gailienė D. Psichologinių traumų visuomeninio pripažinimo problema. Naujasis židinys, 2008, 3, 86-95.
 71. Knizek B.L., Hjelmeland H., Skruibis P., Fartacek R., Fekete S., Gailiene D., Osvath P., Salander Renberg E., Rohrer R.R., County Council Politicians’ Attitudes Toward Suicide and Suicide Prevention: A Qualitative Cross-Cultural Study. Crisis, 2008, 29(3):123–130
 72. Skruibis P., Kazlauskas E., Gailienė D. Nevilties lygis, nuostatos savižudybių atžvilgiu ir suicidinė rizika. Psichologija. Mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, 37, 44-56.
 73. Skruibis P., Gailienė D., Labanauskaitė L. Nuostatų savižudybių atžvilgiu klausimyno (ATTS) lietuviškoji versija. Psichologija. Mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, 38, 84-99.
 74. Domanskaitė-Gota V., Gailienė D., Kazlauskas E.. Potrauminio streso sutrikimą turinčių Lietuvos Afganistano karo veteranų trauminės patirties ir potrauminės simptomatikos ryšys. Psichologija. Mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, 39, 7-18.
 75. Gailienė D. Žiniasklaida nuodija? Naujasis židinys, 2010, 1-2, 7-12.
 76. Skruibis P., Gailienė D., Hjelmeland H., Fartacek R., Fekete S., Knizek B.L., Osvath P., Salander Renberg E., Rohrer R. Attitudes towards suicide among regional politicians in Lithuania, Austria, Hungary, Norway and Sweden. Suicidology Online, 2010; 1: 79-87.
 77. Gailienė D. “Dvasingumas jums naudingas”: Šiuolaikiniai sveikatos mokslai ir religija. Kunigas (recenzuotas mokslinių straipsnių rinkinys). Vilnius: LKMA, 2011, p. 121-136. ISBN 978-9986-592-66-2
 78. Povilaitienė I., Gailienė D., Pakalniškienė V. Pirmą psichozę išgyvenusiųjų artimieji: situacijos sunkumo įvertinimo ir psichologinės kančios ryšys laikui bėgant. Psichologija. Mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011, 43, 30-43.
 79. Vaskelienė I., Kazlauskas E., Gailienė D., Domanskaitė-Gota V. Komunikacija apie patirtas politines represijas šeimoje: tarpgeneracinis aspektas. International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach. Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris. 2011, 9, 91–104.
 80. Kazlauskas E., Gailiene D., Domanskaite-Gota V., Starinskaite I. Überlebende politischer Unterdrückung in Litauen: Langfristige Effekte der Traumatischer Vergangenheit. Trauma & Gewalt. 2012, 6(2), 122-133. ISSN: 1863-7167
 81. Rimkevičienė J., Gailienė D. Vartojančiųjų psichoaktyvias medžiagas mėginimų nusižudyti tipai. Psichologija. Mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, 45, 57-69.
 82. Gailienė D. Represuotųjų vaikai: tarpgeneracinio traumų poveikio tyrimai Lietuvoje. LKMA metraštis. Vilnius, 2013, t. XXXVII, 351-366. ISSN: 1392-0502.
 83. Eimontas J., Gailienė D. Devynmečio berniuko savižudybė Lietuvos žiniasklaidoje. Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai. 2013, nr.2, 126-130.
 84. Mažulytė E., Skerytė-Kazlauskienė M., Eimontas J., Gailienė D., Grigutytė N., Kazlauskas E. Trijų kartų Lietuvos gyventojų trauminės patirties sąsajos su psichologiniu atsparumu ir optimizu, Psichologija. Mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014, 49, 20-33.
 85. Leenaars A.A.,Gailienė D.,Wenckstern S.,Leenaars L., Trofimova J., Petravičiūtė I., Ben Park B.C. Extreme Traumatisation and Suicide Notes from Lithuania: A Thematic Analysis. Suicidology Online. 2014; 5:33-46. ISSN 2078-548833.
 86. 86.  Eimontas J., Gailienė D. Apie savižudybes rašančių žurnalistų požiūris į specialistų rekomendacijas ir jų laikytis palankūs ir nepalankūs veiksniai.  Psichologija. Mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014, 49, 34-43.
 87. Auškalnytė A.,  Skruibis P.,  Povilaitienė I.,  Grigienė D., Gailienė D.(2014). Subjektyvus trauminės Černobylio avarijos likvidavimo patirties poveikis nuo katastrofos praėjus 27 metams. Psichologija. Mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, t. 49, p. 7-17.
 88. Bieliauskaitė R., Grigienė D., Eimontas J., Grigutytė N., Gailienė D. (2014) Po dviejų dešimtmečių: gyvenimo nepriklausomoje Lietuvoje subjektyvių vertinimų analizė. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 38, p. 1-17.
 89. Klimaitė V., Geležėlytė O., Janulytė I., Stumbrytė A., Skruibis P., Gailienė D. (2014) Gedinčių po artimojo savižudybės psichologiniai poreikiai ir tarpasmeninių santykių pokyčiai. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 38, p. 257-277.
 90. Skėrytė-Kazlauskienė M., Mažulytė E., Eimontas J., Kazlauskas E., Gailienė D. (2015). The Effect of Retrospectively Perceived Parental Bonding on Resilience in Adulthood. International Journal of Psychological Studies, p. 174-179.
 91. Gailienė D. (2015). Trauma ir kultūra. In Gailienė D. (sud.). Gyvenimas po lūžio: kultūrinių traumų psichologiniai padariniai. Vilnius: Eugrimas, p. 9-23.
 92. Gailienė D. (2015). Savižudybės Lietuvoje. Sociokultūrinis kontekstas. In Gailienė D. (sud.). Gyvenimas po lūžio: kultūrinių traumų psichologiniai padariniai. Vilnius: Eugrimas, p. 198-216.
 93. Gailienė D. (2015). Suicides in Lithuania. Sociocultural context. In Gailiene D. (ed.). Lithuanian Faces after Transition: Psychological Consequencies of Cultural Trauma. Vilnius: Eugrimas, 198-216.
 94. Gailienė D. (2015). Trauma and Culture. In Gailiene D. (ed.). Lithuanian Faces after Transition: Psychological Consequencies of Cultural Trauma. Vilnius: Eugrimas, 9-23.
 95. Gailienė D. (2015). Traumas Inflicted by the Soviet and the Nazi Regimes in Lithuania: Research into the Psychological Aftermath. In Korzeniewska K., Mielczarek A., Kareniauskaitė M., Stefanowicz M. (edrs.) Lithuanians and Poles against Communism after 1956. Parallel Ways to Freedom? Jagellonian University; Vilnius University. Vilnius: Pl bernardinai.lt. p. 23-58.
 96. Zbarauskaitė A., Grigutytė N., Gailienė D. (2015). Minority Ethnic Identity and Discrimination Experience in a Context of Social Transformations. Procedia: Social and Behavioral Sciences. Elsevier BV, p.121-130.
 97. Grigutytė N., Gailienė D. (2015). Psychological Well-Being and Health Care System: Lithuanian Sample of three Adult Generations and Traumatized Groups. SGEM 2015 International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts: Psychology and Psychiatry, Sociology and Health Care, Education. Conference Proceedings. STEF92 Technology Ltd., 745-752.
 98. Gailienė D. (2016). Traumatized Society, Democracy, and Religious Faith: the Lithuanian Experience. In M.J. Schuck and J. Crowley-Buck (edrs.). Democracy, Culture, Catholicism: Voices from four Continents. New York: Fordham University Press, p. 43-55.
 99. Latakienė J., Skruibis, Dadašev S., Grižas A., Dapševičiūtė I., Gailienė D. (2016). “They Don’t Take It Seriously”Perceived Reactions of Surrounding People to Suicide Communication. Illness, Crisis & Loss, Sage Publications, Inc. , vol. 24, no.3, 123-136.
 100. Dadašev S., Skruibis P., Gailienė D., Latakienė J., Grižas A. (2016). Too strong? Barriers from Getting Support before a Suicide Attempt. Death Studies 06/2016; DOI: 10.1080/07481187.2016.1184725.
 101. Kazlauskas E., Gailiene D., Vaskeliene I., Skeryte-Kazlauskiene M. (2017). Intergenerational Transmission of Resilience? Sense of Coherence is Associated between Lithuanian Survivors of Political Violence and Their Adult Offspring. Frontiers in Psychology 8. September 2017. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.01677S.
 102. Gailienė D. (2018). Why are Suicides so Widespread in Catholic Lithuania? Religions 2018, 9(3), 71; doi: 10.3390/rel9030071.
 103. Gailienė D. (2018). The Challenges of Cultural Trauma. The Nordic Psychiatrist, issue 2, 20-22. <http://online.fliphtml5.com/tkwd/nmbw/>.
 104. Gailienė D. (2019). When Culture fails: Coping with Cultural Trauma. The Journal of Analytical Psychology. September 2019, 64(4): 530-547 DOI: 10.1111/1468-5922.12519.
 105. Gailienė D. (2019). The “Captive mind” Is Worse Than Repressions. Psychotraumatological Study of Historical Trauma in Lithuania. Rocznik Antropologii Historii. IX (12): 159-176  ISSN 2084–1418 DOI 10.25945/rah.2019.12.011.
 106. Gailienė D. (2020). Coping with Historical Traumas: Lithuanian Experience. Dealing with the Trauma of an Undigested Past. International Conference Overview. Vilnius, Lithuania, march 5-6, 2020, 117-126. <https://issuu.com/ltmfa/docs/dealing_with_the_trauma_of_undigested_past_conference>.
 107. Geležėlytė O., Gailienė D., Latakienė J., Mažulytė-Rašytinė E., Skruibis P., Dadašev S., Grigienė D. (2020). Factors of seeking professional psychological help by the bereaved by suicide", Frontiers in Psychology, 08 April 2020  <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00592>.
 108. Said Dadašev , Dovilė Grigienė , Jurgita Rimkevičienė , Danutė Gailienė , Jolanta Latakienė , Paulius Skruibis , Odeta Geležėlytė & Eglė Mažulytė-Rašytinė (2020): How relatives look back at suicide risk after their close one’s death by suicide, Death Studies, DOI: 10.1080/07481187.2020.1841848.
aukštyn