LKMA logoLKMA

Garbės nariai

LKMA Garbės narė: dr. Elena Neniškytė, ilgametė LKMA narė ir mokslinė sekretorė.


Garbės nariais gali būti renkami: a) asmenys, pasižymėję dideliais nuopelnais lietuvių tautai; b) mokslininkai, pasižymėję ypatingais nuopelnais kurioje nors mokslo šakoje; c) asmenys, labai daug pasitarnavę Akademijai savo darbais arba stambiomis aukomis. Garbės nariai renkami visam amžiui. Jei išrinktieji yra Akademijos nariai, jie nepraranda turėtų teisių. Kandidatus į garbės narius Centro Valdybai motyvuotu raštu gali pasiūlyti bent 25 Akademijos nariai.

aukštyn