LKMA logoLKMA

Šv. Augustinas: krikščioniškosios teologijos ir filosofijos dialogas

Ketvirtadieniais, kovo 7 d. – gegužės 2 d., 18.00, LKMA auloje, Pilies g. 8, Vilnius

Dėstyt. dr. Naglis Kardelis

Devynių paskaitų kurso tikslas – atskleisti šv. Augustino teologinio ir filosofinio mąstymo reikšmę Vakarų krikščionybės tradicijai, atkreipiant dėmesį į šio autoriaus analizuojamų temų lauko platumą, jo tekstuose regimą stilistinių registrų įvairovę, teologinių ir filosofinių elementų susipynimą, dalykinio turinio ir grožinės formos sąveiką, filosofinės problemų analizės būdus. Bus parodyta, kaip klasikinės graikų ir romėnų filosofijos idėjos šv. Augustino veikaluose buvo vaisingai ir labai organiškai įtrauktos į besiformuojančios krikščioniškosios filosofijos ir teologijos akiratį, taip pat atskleista, kaip šio mąstytojo įžvelgtos ir aktualizuotos jungtys tarp Apreiškimo žinios ir prigimtinio proto tiesų leido jam Bažnyčios Tėvų nuostatas ir Antikos filosofų – Platono, neoplatonikų, stoikų ir kitų – koncepcijas sujungti savo tekstuose į vientisą teologinio mokymo branduolį. Skyrium bus aptarta diskursyviojo ir vaizdžiojo mąstymo dermė šv. Augustino raštuose, asmeninių patirčių ir introspekcijos svarba, rėmimasis analogijomis bei retorinėmis figūromis, siekis jungti mąstymą su asmenine patirtimi ir įveikti spekuliatyvaus mąstymo bei psichologinių nuostatų gimdomus dualizmus, fenomenalus mąstytojo gebėjimas kurti universalias teorines sintezes, leidžiančias analoginių panašumų lygmeniu susieti teologinę, kosmologinę ir psichologinę plotmes. Paskaitų metu bus nagrinėjamos šios temos: šv. Augustino požiūris į galimybę pažinti sielą ir Dievą; augustiniškoji Švč. Trejybės samprata; augustiniškojo teologinio mąstymo savitumas; požiūris į tiesos prigimtį, tiesos santykį su klaida ir melu, tiesos vienatinumą, absoliutumą bei amžinumą, kontrastuojančius su klaidos bei melo pavidalų įvairove; blogio kaip gėrio stokos samprata; žmogaus atminties, intelekto ir valios sąveika žmogaus prigimtyje; augustiniškoji laiko samprata; iliuminacijos teorija; požiūris į žmogaus laisvę ir laisvąjį sprendimą, prigimtinės nuodėmės pasekmių mastą, Dievo malonės svarbą ir išganymo galimybės sąlygas; augustiniškoji ženklo teorija ir protosemiotikos užuomazgos; klasikinės retorikos teorijos plėtotė; šv. Augustino politinės filosofijos savitumas, požiūris į Bažnyčios ir valstybės funkcijų santykį; augustiniškoji istorijos filosofija; teisingo karo samprata ir krikščioniškosios karo filosofijos užuomazgos; šv. Augustino filosofijos įtaka vėlesnei Vakarų filosofijai, šio mąstytojo ir šventojo darbų bei dvasinio pavyzdžio aktualumas mūsų dienomis.

Registracija privaloma. Registracija į šį kursą čia.

Sėkmingai užsiregistravusieji gauna registraciją patvirtinantį laišką.

Papildoma informacija: Registruodamiesi įsipareigojate praleisti ne daugiau nei 10 proc. paskaitų. Užsiregistruodami ir vėliau nelankydami paskaitų užkirsite kelią studijuoti kažkam kitam. Sėkmingai kursą išklausiusiems klausytojams jų pageidavimu gali būti išduotas kurso baigimo pažymėjimas. Paskaitos yra nemokamos, tačiau dalyviai pagal savo galimybes prašomi palikti auką.

 

Literatūra lietuvių kalba

Augustinas, Aurelijus. Pokalbiai su savimi. Iš lotynų kalbos vertė Vaidilė Stalioraitytė. Vilnius: Aidai, 1994.

Augustinas, Aurelijus; Posidijus. Išpažinimai. Augustino gyvenimas. Iš lotynų kalbos vertė Eugenija Ulčinaitė, Vaidilė Stalioraitytė, Tomas Vaičiulis. Vilnius: Aidai, 2004.

Augustinas, Aurelijus. Dialogai: Apie mokytoją. Iš lotynų kalbos vertė Ona Daukšienė. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1999.

Augustinas, Aurelijus. Dialogai: Apie laisvąjį sprendimą. Iš lotynų kalbos vertė Ona Daukšienė. Vilnius: Katalikų pasaulis, 2001.

Augustinas, Aurelijus. Apie krikščionių mokslą. Iš lotynų kalbos vertė Darius Alekna. Vilnius: Aidai, 2013.

Brown, Peter. Augustinas iš Hipono. Iš anglų kalbos vertė Darius Alekna. Vilnius: Taura, 1997.

Literatūra anglų kalba

Saint Augustine. Confessions. Translated with an Introduction and Notes by Henry Chadwick. Oxford: Oxford University Press, 1998.
Saint Augustine. On Christian Teaching. Translated with an Introduction and Notes by R. P. H. Green. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Augustine. On the Free Choice of the Will, On Grace and Free Choice, and Other Writings. Edited and translated by Peter King. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Augustine. Earlier Writings. Edited and translated by J. H. S. Burleigh. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2006.

Augustine. Later Works. Edited and translated by John Burnaby. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2006.

Burton, Philip. Language in the Confessions of Augustine. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Dyson, Robert. St Augustine of Hippo. The Christian Transformation of Political Philosophy. London–New York: Continuum, 2005.

Markus, R. A. Saeculum: History and Society in the Theology of St Augustine. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

O’Daly, Gerard. Augustine’s Philosophy of Mind. Berkeley–Los Angeles: University of California Press, 1987.

Stump, Eleonore; Kretzmann, Norman (eds.). The Cambridge Companion to Augustine. Oxford: Oxford University Press, 2001.

aukštyn