LKMA logoLKMA

Bendraraštis Nr. 32 (71); 2015 m.

Pagal LKMA Įstatus Akademija kas trejus metus rengia narių suvažiavimus. Centro valdybos nutarimu eilinis XXIII LKMA suvažiavimas bus surengtas 2015 m. birželio 29 dieną Vilniuje, Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo 9). Norime Jus supažindinti su LKMA veiklos nuo praėjusio suvažiavimo apžvalga (2012 balandis – 2015 gegužė). Taip pat primename mūsų bendrus įsipareigojimus Akademijai ir raginame aktyviai dalyvauti suvažiavime.

I. Bendroji veikla

LKMA veikimas daugiausia rėmėsi projektinio finansavimo šaltiniais. Buvo baigtas vykdyti Europos Socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvių katalikų mokslo akademijos veiklos stiprinimas“. Viena svarbiausių šio projekto krypčių – tarptautinių ryšių su LKMA veiklos profilį atitinkančiomis organizacijomis intensyvinimas. Visų pirma, daug dėmesio skirta aktyvesniam įsitraukimui į tarptautines Bažnyčios istorikų asociacijas ir tolesnį komunikavimą su Pax Romana. Šiems poreikiams kasmet gautą lėšų teikiant paraiškas Lietuvos mokslo tarybos mokslininkų organizacijų rėmimo programai.

KILSC. Krikščionybės istorijos Lietuvoje studijų centras buvo aktyviausia LKMA grandis. LKMA istorikai vykdė Lietuvos mokslo tarybos finansuotus Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos projektus: „Vokiškos katalikiškos kultūros sklaida Lietuvoje XX a. 3–4 deš.: įtakos ir konfliktai“ (vad. akad. A. Streikus; biudžetas 27 tūkst. Lt), „Naujų baltų mitologijos ir religijos šaltinių tyrimas ir publikavimas“ (vad. dr. V. Ališauskas; biudžetas 105 tūkst. Lt) ir „Krikščionys Lietuvoje prieš ir po Atgimimo“ (vad. akad. P. Subačius; biudžetas 317 tūkst. Lt). Pastarojo projekto rezultatų pristatymo seminarai 2014 m. vyko VDU Katalikų teologijos fakultete, o 2015 m. LKMA skyriuje Klaipėdos universitete.

Plėtojant įsitraukimą į CIHEC (Commission Internationale d‘Histoire Ecclésiastique Comparée) ir atgaivintą šios organizacijos nacionalinio Lietuvos komiteto veiklą, 2013 m. birželio 6–8 d. LKMA būstinėje kaip CIHEC metinis renginys vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Christians and the Non-Christians Other“, kurioje perskaitytos dvi dešimtys pranešimų, išsiskyrusių plačia chronologine ir geografine aprėptimi. Jų pagrindu parengti straipsniai anglų kalba sudaro Bažnyčios istorijos studijų VI tomą (2013). Surengta nacionalinio Lietuvos komiteto posėdžių bei seminarų.

Nuo 2007 m. LKMA prisidėjo prie parengiamųjų darbų pasitinkant Žemaitijos krikšto jubiliejų (1413–1417 – 2013–2017), kurio minėjimą ir tam skirtą valstybinę programą inicijavo Telšių vysk. akad. Jonas Boruta SJ, valstybinės komisijos posėdžiuose dalyvavo LKMA deleguotas dr. Darius Baronas. LKMA pastangomis buvo parengti ir išleisti trys sukaktuviniai leidiniai: „Žemaičių Krikštas: tyrimai ir refleksija“ (rengėjas: dr. D. Baronas), gidas lietuvių ir anglų kalba „Žemaičių Krikšto pėdsakais: piligrimų ir keliautojų vadovas“ (rengėjai: dr. V. Ališauskas, mons. lic. R. Gudlinkis, V. Liepuonius), reprezentacinė istorijos ir kultūros apžvalga lietuvių ir anglų kalba „Vėlyviausias Europos Krikštas: moderni atmintis archajiškame regione“ (rengėjai: dr. I. Vaišvilaitė, A. Baltėnas). LKMA nariai dalyvavo ir skaitė pranešimus jubiliejinėje konferencijoje Telšiuose. Jų pagrindu parengti straipsniai paskelbti Bažnyčios istorijos studijų VII tome (2014).

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI. Būdama šio nuo 1991 m. einančio solidžiausio ir reikšmingiausio krikščionių inteligentų leidinio „Naujasis Židinys-Aidai“ steigėja, LKMA drauge su redakcija rengė bei vykdė projektą „Lituanistikos sklaida žurnaluose Naujasis Židinys-Aidai ir Knygų aidai“ (vad. dr. N. Šepetys) ir pavienių knygų – Naujojo Židinio-Aidų autorių ir LKMA narių – leidybos projektus, kurių dėka publikuota: Juozo Girniaus „Literatūros ir kultūros kritikos rinktinė“, Nerijos Putinaitės „Trys lietuviškosios Europos: Tauta, Europa, ES dabartinėje tapatybėje“, Tomo Vaisetos „Nuobodulio visuomenė: Kasdienybė ir ideologija vėlyvuoju sovietmečiu (1964-1984)“. Žurnalo redakcijos dėka pradėjo veikti internetinis LKMA knygynėlis.

MAŽOJI AKADEMIJA. LKMA anksčiau vieną svarbiausių viešų paskaitų ir seminarų organizavimo veiklą perėmusi Mažoji akademija tęsė sistemingus krikščioniško ugdymo kursus, išaugusius į neformalią aukštųjų studijų mokyklą; išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, reikalingi mokytojams, kultūros darbuotojams.

2012–2013 mokslo metais vyko penki skirtingos trukmės kursai: „Tikėjimo pagrindai“ (įvairūs dėstytojai), „Bažnyčios istorija. Ankstyvieji amžiai“ (dėst. dr. V. Ališauskas), „Šventasis Raštas. Įvadas“ (dėst. ses. B. Rollin), „Šventasis raštas. Pranašai (dėst. dr. I. Gudauskienė), „Teologijos įvadas“ (dėst. mons. R. Šalaševičius) ir „Liturgika“ (dėst. kun. E. Merkys SJ); taip pat skaitytas specialus kursas žurnalistams, registravosi 271 klausytojas, iš viso įvyko 80 paskaitų.

2013–2014 mokslo metais vyko devyni kursai: „Krikščionybės pagrindai“ (įvairūs dėstytojai), „Šventasis Raštas. Pauliaus laiškai“ (dėstyt. dr. I. Gudauskienė), „Šventasis Raštas. Sinoptinės evangelijos“ (dėstyt. B. Rollin RS), „Bažnyčia ir valstybė“ (dr. R. Ruškytė, kard. A. J. Bačkis), „Liturgika II: Praktinė liturgija“ (dėstyt. kun. E. Merkys), „Sakramentų dovanos“ (dėstyt. dr. A. Stasiulevičiūtė), „Biblinė archeologija ir lingvistika“ (dėstyt. dr. N. Kardelis), „Dievo vaizdavimas krikščioniškame mene“ (dėstyt. dr. S. Maslauskaitė), „Bažnyčios istorija II: Viduramžiai“ (dėstyt. dr. L. Jovaiša); registravosi 638 klausytojai, iš viso įvyko 115 paskaitų.

2014–2015 mokslo metais, be kai kurių išvardytų, dar skaityti kursai: „Bažnyčia, kas tu esi?: Vatikano II Susirinkimo konstitucijos Lumen gentium ir Gaudium et spes“ (dėst. kard. A. J. Bačkis), „Pirmųjų amžių vienuolių dvasingumas“ (dėst. ses. A. Ivaškevičiūtė OSB), „Šventasis Raštas. Išminties raštija Biblijoje“ (dėst. dr. I. Gudauskienė), „Religijos fenomenas ir pasaulio religijos“ (dėst. dr. N. Kardelis), „Šventasis Raštas. Evangelija pagal Joną“ (dėst. ses B. Rollin RS), „Tikėjimas ir šiandiena. Katalikų Bažnyčios katekizmo seminaras“ (dėst. dr. A. Stasiulevičiūtė), „Atvaizdai. Pamaldumas ir gerbimas“ (įvairūs dėstytojai), „Bažnyčios istorija III: Ankstyvieji Naujieji laikai“ (dėst. dr. L. Jovaiša), registravosi 827 klausytojai, iš viso įvyko 115 paskaitų. Šią veiklą koordinavo dr. ses. Rima Malickaitė.

Kasmet organizuotos dvejos rekolekcijos klausytojams (rudenį ir pavasarį) bei Lectio divina (prieš Šv. Rašto paskaitas). Mažosios akademijos gautos paramos dėka LKMA aulai ir seminarų kambariui įsigytos naujos kėdės.

KITA VEIKLA. LKMA auloje rengtos akademijos idėjoms artimų autorių knygų sutiktuvės. 2014 m. vasarį kalbėta apie dr. Romualdo Kašubos veikalą „Ne(t)rimta knyga“; 2014 m. gegužę įvyko prof. Kęstučio Skrupskelio veikalo „Ignas Skrupskelis: Asmenybė ir laikas“ aptarimas. Centro valdybos sprendimu LKMA auloje suteikta galimybė rengti Lenkų diskusijų klubo susitikimus – jaunesnės kartos lenkų kilmės Lietuvos intelektualų visuomeninį kultūrinį forumą, kuriuo siekiama ugdyti sąmoningą ir pilietišką bendruomenę bei liudyti, jog Lenkų rinkimų akcija toli gražu nėra vienintelė tautinę mažumą atstovaujanti jėga.

Per laikotarpį po suvažiavimo įvyko 4 Centro valdybos posėdžiai. Į Etninės kultūros globos tarybą vietoj kadenciją baigusio P. Subačiaus buvo deleguotas dr. V. Ališauskas. Per šį laikotarpį LKMA administratorėmis pakaitomis dirbo Giedrė Olsevičiūtė, Ūla Ambrasaitė, Adelė Vadeišaitė.

Vilniaus ordinaras arkivysk. Gintaras Grušas 2014 m. leido LKMA ir Naujajam Židiniui-Aidams vėl naudotis visomis trečiojo aukšto patalpomis, to dėka atsirado daugiau erdvės redakcijai, įrengtas Mažosios akademijos seminarų kambarys. Pertvarkant Vatikano finansų administravimą pateikti dokumentai ten saugomo LKMA depozito perregistravimui.

Sukurtos LKMA ir Mažosios akademijos grupės socialiniame tinkle Facebook, tiesa, jose skelbiama dar labai nedaug naujienų ar atsiliepimų.

II. Leidyba

Nuo XXII iki XXIII suvažiavimo LKMA išlaikė ankstesniais metais vykdyto leidybinio darbo tempą. Per šį laikotarpį buvo išleisti trys LKMA Metraščio (serija A) tomai (XXXVI–XXXVIII, vyr. red. dr. Mikas Vaicekauskas) ir trys Bažnyčios istorijos studijų (BIS, LKMA Metraščio serija B) tomai (V–VIII). Lėšos leidybai gautos LKMA kaip partnerei dalyvaujant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamame projekte „Periodinių mokslo leidinių leidyba“. Džiugina tai, kad LKMA Metraštis 2015 m. vėl praėjo LMA organizuotą geriausių Lietuvos mokslo žurnalų atranką ir taip užsitikrino jo leidybos finansavimą struktūrinių fondų lėšomis ateinantiems trejiems metams. Visus šiuos leidinius LKMA nario mokestį sumokėję akademikai, nariai ir nariai pagalbininkai gauna nemokamai; negavusieji lai kreipiasi į mokslinį sekretorių.

2012–2014 m. taip pat išleisti trys serijos Fontes Historiae Lituaniae tomai, kuriuose buvo publikuoti svarbūs dokumentai – a. a. dr. Sigito Jegelevičiaus parengtas „Ukmergės dekanato topografinis aprašymas. 1784 m.“ ir kolegių iš Italijos Ritos Tolomeo bei Silvios Camilli Giammei parengtas, dideliu akad. A. Streikaus rūpesčiu pasirodęs Bažnyčios Nepaprastųjų reikalų kongregacijos archyvo dokumentų, liečiančių prieškarinę Lietuvą, dvitomis. Taip pat buvo publikuotas vienas elektroninis leidinys – dr. B. Meržvinskaitės „Literatūros teorijos temos“.

Kitiems partneriams talkinta teikiant Lietuvos mokslo tarybai sklaidos projektus, kurių dėka Bažnytinio paveldo muziejus išleido katalogą „Jėga ir grožis jo šventovėje“, o VšĮ Tautos paveldo tyrimai – Balio Vaičėno rinktinę „Partizano sąsiuviniai“.

III. Narystė

2015 m. gegužės mėn. surengti akademikų rinkimai. Kaip paaiškėjo birželio 3 d. Centro valdybos posėdyje suskaičiavus gautus narių akademikų balsavimo biuletenius, LKMA akademikais išrinkti visi trys iškelti kandidatai: arkivysk. dr. Gintaras Grušas (kanonų teisė), dr. Vytautas Ališauskas (istorija, filologija) ir dr. Darius Baronas (istorija).

Primename, kad atsižvelgdama į pasunkėjusi ekonominę padėtį Centro valdyba yra nustačiusi mažesnes normalaus (30 eurų), lengvatinio (7 eurai) bei garbės (90 eurų) metinio nario mokesčio sumas, kurios suvoktinos pirmiausia kaip parama Akademijos veiklai ir LKMA leidinių prenumerata, nes tris kasmetinius leidinius aktyvių narių statusą turintys asmenys gauna nemokamai.

Tenka vėl paminėti, kad tik kuklus asmenų ratas apsisprendė turėti aktyvaus LKMA nario statusą, t. y. mokėti nario mokestį ir taip padėti išlaikyti Akademiją ir ypač jos leidinius. Pabrėžiame, kad tik sumokėjusieji nario mokestį turi balso teisę, todėl raginame neapleisti savo įsipareigojimų Akademijai. Centro valdyba taip pat yra nutarusi laikyti norma, kad sekant įprasta akademinių organizacijų praktika LKMA leidiniuose skelbiamos tų metų įnašą sumokėjusių narių publikacijos (išskyrus konferencijų kviestinių svečių pranešimus).

Greta kiekvieno iš mūsų yra kolegų, kuriems artimi LKMA tikslai. Paskatinkime juos įsitraukti į Akademijos veiklą, plėskime bendraminčių ir bendradarbių ratą, ugdykime savo mokinius ne tik veržliais mokslininkais, bet ir aukštų etinių bei visuomeninių idealų siekiančiais žmonėmis. Tikimės vaisingo ir atsakingo bendradarbiavimo, linkime Jums kūrybingo darbo ir Dievo Palaimos.

Akad. prof. dr. Paulius V. Subačius
LKMA Centro valdybos pirmininkas

Akad. doc. dr. Arūnas Streikus
LKMA Mokslinis sekretorius

Bendaraštis Nr. 31 (70), 2012 m.

Bendaraštis Nr. 30 (69), 2009 m.

aukštyn