LKMA logoLKMA

Bendraraštis Nr. 33 (72); 2020 m.

LKMA BENDRARAŠTIS 2015–2019 M.

LKMA Centro valdybos nutarimu 2020 m. spalio mėnesį rengiamas eilinis XXIV LKMA suvažiavimas. Atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos situaciją, suvažiavimas organizuojamas nuotoliniu būdu. Visiems LKMA nariams elektroniniu paštu išsiunčiamas Bendraraštis apie LKMA veiklą, Mažosios akademijos veiklos ataskaita, Revizijos komisijos ataskaita, informacija apie naujai išrinktus akademikus. Balsavimo teisę turintys LKMA nariai kviečiami balsuoti už kandidatus į naują Centro valdybą taip pat nuotoliniu būdu (Doodle sistemoje).

2015 m. birželio 29 d. visuotiniame LKMA narių suvažiavime buvo išrinkta nauja Centro valdyba šešerių metų kadencijai. CV pirmininke išrinkta prof. hab. dr. Danutė Gailienė, vicepirmininku prof. dr. Paulius V. Subačius, nariai: vysk. Jonas Boruta SJ, dr. Vytautas Ališauskas, dr. Darius Baronas (mokslinis sekretorius), dr. Liudas Jovaiša, dr. Arūnas Streikus. CV nutarimu Valdybos rinkimai organizuojami šiame suvažiavime, praėjus penkeriems, o ne šešeriems, kadencijos metams, kad naujajai valdybai būtų pakankamai laiko pasiruošti 2022 m. švęsimam LKMA 100 metų jubiliejui. Trumpai supažindiname su LKMA veiklos nuo praėjusio suvažiavimo apžvalga.

I. Bendroji veikla

LKMA veikla buvo vykdoma keliose plotmėse. Aktyviausiai veikė ir didžiausio visuomenės atgarsio sulaukė LKMA padalinio Mažoji akademija veikla (vad. ses. dr. Rima Malickaitė). Mažoji akademija kaip LKMA padalinys buvo pradėta kurti 2011 m. rudenį tuometinio Vilniaus arkivyskupo kard. Audrio J. Bačkio rūpesčiu. Naudojantis Lietuvių katalikų mokslo akademijos infrastruktūra ir turimais resursais, jau tų pačių metų spalio mėnesį prasidėjo pirmosios paskaitos. Parengti idėjos įgyvendinimo gaires ir toliau rūpintis Mažosios akademijos gyvavimu buvo suformuotas Kuratoriumas. Mažoji akademija per visus tuos metus sėkmingai veikė ir plėtėsi. Tęsdama sistemingus krikščioniško ugdymo kursus, ji išaugo į neformalią aukštųjų studijų mokyklą. Apie jos veiklą 2015-2019 m. LKMA nariams atskirai pateikiama Mažosios akademijos kuratorės s. dr. Rimos Malickaitės išsami ataskaita.

Kita LKMA veikla daugiausia rėmėsi projektinio finansavimo šaltiniais. 2015–2019 m. LKMA kartu su Lietuvos mokslų akademija vykdė projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004), finansuotą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“. Projekto tikslas - „LKMA Metraščio“ (serija A) ir „Bažnyčios istorijos studijų“ (BIS, LKMA metraščio serija B) leidyba. Projekto biudžetas: 25058,36 Eur. 2015–2017 m. buvo įgyvendintas leidybinis Lietuvos mokslo tarybos remtas projektas (Nr. LEI-15082), kuriuo buvo išleista į italų kalbą išversta D. Barono monografija „I martiri francescani di Vilnius e il loro culto nei secoli XIV–XX“. Projekto biudžetas: 4915 Eur. 2016 m. įgyvendintas Lietuvos mokslo tarybos remtas mokslo projektas ,,Politikos veidrodžio tyrimas, parengimas spaudai ir leidyba“ (Nr. LIP-005/2016). Projekto biudžetas: 26089 Eur. Studija išleista 2017 m. (parengė D. Baronas ir A. Jokubaitis). 2016 m. įgyvendintas Lietuvos mokslo tarybos remtas ir A. Jokubaičio vykdytas sklaidos projektas „Kas blogai su politikos mokslu?“ (LIP-061/2016). Projekto biudžetas: 5387 Eur. 2016 m. įgyvendintas Lietuvos mokslo tarybos remtas ir I. Leonavičiūtės vykdytas sklaidos projektas „Šv. Brunonas Bonifacas ir 1009-ųjų misija“ (LIP-054/2016). Projekto biudžetas: 8193 Eur. 2016–2019 m. įgyvendintas Lietuvos mokslo tarybos remtas ir N. Putinaitės rengtas mokslo projektas „Sovietinio liaudinio „tautiškumo“ statymas Lietuvos TSR: politika, pragmatika, pavidalai“ (LIP-014/2016). Projekto biudžetas: 18616 Eur. 2019 m. įgyvendintas Lietuvos mokslo tarybos remtas ir E. Railos rengtas sklaidos projektas ,,Monografijos Lietuvos Mozė: Jono Basanavičiaus gyvenimas ir darbai leidyba” (S-LIP-19-51) . Projekto biudžetas: 11658 Eur.

Naujasis Židinys-Aidai. LKMA yra reikšmingiausio krikščioniškos minties žurnalo Naujasis Židinys-Aidai, einančio nuo 1991 m., steigėja. LKMA drauge su žurnalo redakcija ir toliau sistemingai vykdė sklaidos ir leidybos projektus. 2016–2017 m. įgyvendintas Lietuvos mokslo tarybos remtas ir T. Vaisetos įvykdytas sklaidos projektas „Lituanistikos tyrimų sklaida žurnaluose "Naujasis Židinys-Aidai" ir "Knygų aidai"“ (LIP-041/2016). Projekto biudžetas: 11855 Eur. 2018 m. įgyvendintas Lietuvos mokslo tarybos remtas ir T. Vaisetos įvykdytas sklaidos projektas ,,Lituanistikos tyrimų populiarinimas žurnale „Naujasis Židinys-Aidai““ (S-LIP-18-17). Projekto biudžetas: 9300 Eur. 2019 m. įgyvendintas Lietuvos mokslo tarybos remtas ir T. Vaisetos vykdytas sklaidos projektas ,,Daugiau lituanistikos: mokslo tyrimų sklaida ir refleksija žurnale „Naujasis Židinys-Aidai““ (S-LIP-19-50). Projekto biudžetas: 9577 Eur. LKMA bendradarbiaujant su „Naujojo Židinio-Aidų“ leidykla išleista ir reikšmingų knygų: Subačius P. Dvidešimt penkeri religinės laisvės metai 1988-2013: krikščionys Lietuvos visuomenėje po atgimimo, 1-2 t., Vilnius: LKMA, Naujasis Židinys-Aidai, 2015; Volungevičius V., Pilies šešėlyje: Teritorija, visuomenė ir valdžia Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Vilnius: LKMA, Naujasis Židinys-Aidai, 2015; Putinaitė N. Nugenėta pušis: ateizmas kaip asmeninis apsisprendimas tarybų Lietuvoje. Vilnius: LKMA, Naujasis Židinys-Aidai, 2015. Leonavičiūtė I., Tūkstantmečio detektyvas: Šv. Brunonas ir 1009-ieji, Vilnius: LKMA, Naujasis Židinys-Aidai, 2016. N. Putinaitė. Skambantis molis: Dainų šventės ir Justino Marcinkevičiaus trilogija kaip sovietinio lietuviškumo ramsčiai. Vilnius: LKMA, Naujasis Židinys-Aidai, 2019. Raila E. Lietuvystės Mozė. Jono Basanavičiaus gyvenimo ir ligos istorija. Vilnius: LKMA, Naujasis Židinys-Aidai, 2019.

II. LKMA leidyba ir renginiai

Nuo XXIII iki XXIV suvažiavimo išleisti keturi LKMA metraščio (serija A) tomai (XXXIX-XLII, vyr. red. dr. Mikas Vaicekauskas) ir du Bažnyčios istorijos studijų (BIS, LKMA Metraščio serija B) tomai (VIII-IX). LKMA išleistos knygos:

Streikus, A., Kuzmickaitė D. K., Šimkūnas V., Iš sovietinės patirties į laisvės erdvę: Vienuolijos Lietuvoje XX a. antroje pusėje, Vilnius: LKMA, 2015.

Laumenskaitė I. E., Krikščioniškumas kaip socialinių laikysenų veiksnys totalitarinėje ir posovietinėje visuomenėje, Vilnius: LKMA, 2015.

Pawlikowska-Butterwick W., Jovaiša L., Vilniaus ir Žemaičių katedrų kapitulų statutai / The Statutes of the Chapters of Vilna and Samogitia, Vilnius, LKMA, 2015.

Baltų religijos ir mitologijos reliktai LDK XIV–XVIII a., sudarė ir parengė V. Ališauskas, Vilnius: LKMA, 2016.

Matulaitis J., Būčys P. P., Laiškų dialogas, parengė Paulius Subačius, Vilnius: LKMA, 2016 (ser. Fontes Historiae Marianorum, 23).

Ištvermingas tikėjimo liudytojas. Arkivyskupas Teofilius Matulionis, sud. A. Jurevičius, A. Streikus, Vilnius: LKMA, 2017.

Politikos veidrodis. Kaip atpažinti gera ir blogą politiką, parengė D. Baronas ir A. Jokubaitis. Vilnius: LKMA, 2017.

Baronas D., I martiri francescani di Vilnius e il loro culto nei secoli XIV-XX (Studio storico e fonti), Vilnius: LKMA, 2017.

Laukaitytė R., Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčios šimtmetis, Vilnius: LKMA, 2018.

Konferencijos, paskaitos, diskusijos. Dažnai LKMA auloje buvo rengiamos ir LKMA bei LKMA kartu su Naujojo Židinio-Aidų redakcija išleistų knygų sutiktuvės. Taip pat buvo organizuojami ir įvairūs kiti renginiai, skirti krikščioniškos minties bei pasaulio politikos ir mokslo aktualijoms. 2016 m. rugsėjo 22 d. LKMA įvyko Apskritojo stalo diskusija apie RATIO STATUS, dalyvavo: dr. Mantas Adomėnas, prof. dr. Vytautas Ališauskas, dr. Darius Baronas, prof. dr. Alvydas Jokubaitis, moderavo Laurynas Peluritis. 2016 m. lapkričio 4 d. įvyko kardinolo Audrio Juozo Bačkio vesta diskusija apie posinodinį Apaštališkąjį paraginimą „Meilės džiaugsmas“. 2017 m. kovo 3 d. LKMA auloje įvyko apskritojo stalo diskusija tema „Tikėjimo simbolikos reikšmė šiuolaikinio psichologijos mokslo požiūriu“. Prelegentė dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė. 2017 m. kovo 31 d. LKMA auloje prof. dr. Egidijus Norvaišas skaitė paskaitą „Didysis sprogimas ir CERN didysis hadronų greitintuvas“. 2017 m. balandžio 28 d. LKMA įvyko apvaliojo stalo diskusija tema: „Dirbtinis intelektas: žmogus sukūrė jį pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą jis sukūrė jį“. Prelegentas dr. Darius Amilevičius. 2018 m. sausio 6 d. įvyko metinis LKMA narių susitikimas: Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje, pranešimai- diskusijos LKMA būstinėje: Prof. dr. Povilas Aleksandravičius „Mąstymo etika ir žmogaus tapatybės supratimo būdai mūsų laikais“; Prof. dr. Mindaugas Stankūnas „Ar verta kalbėti apie riterystę XXI amžiuje?“ 2018 m. birželio 19 d. bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu VU Mažojoje auloje surengta mokslinė konferencija „Popiežiaus belaukiant. Žmogaus orumas Lietuvoje“. Perskaityti pranešimai: Prof. dr. Vytautas Ališauskas „Krikščioniška antropologija kaip žmogaus orumo pagrindas“; Dr. Gitanas Nausėda „Ekonomika ir žmogaus orumas“; JE Kardinolas Audrys Juozas Bačkis Žmogaus orumas Bažnyčioje; Prof. dr. Paulius Subačius „Anapus mokymo ir ugdymo – savitikslio žmogaus nuosėdos“; Prof. dr. Rimantas Kėvalas „Gydytojas ir žmogaus orumas“; Doc. dr. Arūnas Streikus „Žmogiško orumo pėdsakai sovietmečio memų šešėliuose“. 2019 m. kovo 25 d. surengtas projektą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vienuoliai katalikai: biogramų sąvadas“ pristatantis seminaras.

III. Narystė

2020 m. rugsėjo mėn. surengti akademikų rinkimai. Rinkimų komisijai suskaičiavus gautus narių akademikų balsavimo biuletenius, LKMA nariais išrinkti abu iškelti kandidatai: dr. Vilmantė Borutaitė (biomedicinos mokslai) ir dr. Mikas Vaicekauskas (humanitariniai mokslai). Taip pat per praėjusį laikotarpį net keli LKMA nariai pelnė reikšmingus apdovanojimus: 2016 m. Martyno Mažvydo premija skirta LKMA akademikui, VU Istorijos fakulteto dėstytojui doc. dr. Liudui Jovaišai; 2017 m. Vytauto Didžiojo ordino Didžiuoju Kryžiumi apdovanotas LKMA akademikas Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas; 2017 m. Už nuopelnus Lietuvai ordino Riterio kryžiumi apdovanota LKMA Centro valdybos pirmininkė prof. Danutė Gailienė. Beveik tradiciškai tenka minėti, kad tik gana kuklus LKMA narių ratas apsisprendžia turėti aktyvaus LKMA nario statusą, t. y. mokėti nario mokestį. Tad vėl raginame būti aktyvesniais LKMA nariais ir padėti išlaikyti Akademiją ir jos leidinius. Artėjančios LKMA 100 metų sukakties akivaizdoje ypač prasminga apgalvoti Akademijos veiklą, ieškoti įvairesnių veiklos formų ir plėsti aktyvių jos narių ratą.

Šiuo pandemijos laikotarpiu, kuris visiems yra didesnis ar mažesnis iššūkis, ypatingai linkime visiems jėgų kūrybingiems darbams ir Dievo Palaimos.

Akad. prof. dr. Danutė Gailienė

LKMA Centro valdybos pirmininkė

Akad. dr. Darius Baronas

LKMA mokslinis sekretorius

aukštyn