LKMA logoLKMA

Vykdyti projektai

Nacionalinės lituanistikos plėtros programos:

Vokiškos katalikiškos kultūros sklaida Lietuvoje XX a. 3–4 deš.: įtakos ir konfliktai (vad. dr. A. Streikus; 2012 m. liepa – 2013 m. gruodis; 27 tūkst. Lt);
 
Lituanistikos sklaida žurnaluose „Naujasis Židinys-Aidai“ ir „Knygų aidai“ (partneris – VšĮ „Naujasis Židinys-Aidai“; vad. dr. N. Šepetys; 2012 m. liepa – 2013 m. gruodis; 41,6 tūkst. Lt);

Knygos Žemaičių krikštas: tyrimai ir refleksija“ leidyba (vad. dr. D. Baronas; 2013 m. kovas–balandis; 12,8 tūkst. Lt);

Mokslinio katalogo Bažnytinio paveldo muziejaus rinkiniai: Jėga ir grožis jo šventovėje leidyba
(partneris – Bažnytinio paveldo muziejus; vad. dr. M. Paknys; 2012 m. liepa–gruodis; 40,3 tūkst. Lt);

Kęstučio Skrupskelio monografijos „Ateitininkų istorija (iki 1940 metų)“ išleidimas (vad. dr. N. Šepetys; 2010 m. birželis–rugsėjis; 35 tūkst. Lt);

Katalikybė ir visuomenė Lietuvoje XX amžiuje (vad. dr. A. Streikus, 2009 m. rugpjūtis – 2010 m. lapkritis; 130 tūkst. Lt);

Lietuvos katalikų bažnyčių šaltinių skelbimas: XVII–XVIII a. vizitacijų aktai (vad. dr. M. Paknys; 2009 m. rugpjūtis – 2011 m. lapkritis; 130 tūkst. Lt);

Bažnyčios akistata su modernybe: neprakalbinti XIX a. Lietuvos istorijos šaltiniai (LKMA HTI kaip Lietuvos istorijos instituto partneris, vad. prof. P. Subačius, 2009–2011, 150 tūkst. Lt);

Lietuvos krikšto įprasminimas ir refleksija: krikščionėjimo šaltinių kritika, sisteminimas, istoriografinis vaidmuo (kaip Vilniaus kunigų seminarijos partneris; vad. dr. A. Streikus; 2007 m. birželis – 2008 m. gruodis; 60 tūkst. Lt).

________________________________________________________________________________________________

Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamas projektas Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvių katalikų mokslo akademijos veiklos stiprinimas (kaip Lietuvos mokslų akademijos partneris; 2009–2011; 1,4 mln. Lt);

Lietuvos mokslo tarybos parama akademinėms asociacijoms (nuo 2010);

Lietuvos tūkstantmečio minėjimo programa: Mokslinės konferencijos Lietuvos tūkstantmečiui Manipuliacijos sakralumu: Vilniaus katedra prie sovietų ir juos vejant finansavimas (LKMA HTI, 2009, 1 tūkst. Lt).

________________________________________________________________________________________________

Žemaičių Krikšto ir Žemaičių Vyskupystės įsteigimo 600 metų minėjimo 2009–2017 metų programos leidiniai, finansuojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Kultūros rėmimo fondo ir Nekilnojamojo kultūros paveldo departamento prie KM:

  • „Žemaičių Krikštas: tyrimai ir refleksija“ (rengėjai: dr. D. Baronas, dr. vysk. J. Boruta);
  • „Žemaičių Krikšto pėdsakais: piligrimų ir keliautojų vadovas“ (rengėjai: dr. V. Ališauskas, kun. lic. R. Gudlinkis, V. Liepuonius);
  • „Vėlyviausias Europos Krikštas: moderni atmintis archajiškame regione“ (rengėjai: dr. I. Vaišvilaitė, fotografas A. Baltėnas).
aukštyn