LKMA logoLKMA
Kronika ir galerija
Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo sveikinimas LKMA 100–mečio proga
Paskelbta: 2022-11-04 14:57:53

VILNIAUS ARKIVYSKUPAS METROPOLITAS

2022 m. spalio 19 d.

Brangi Lietuvių katalikų mokslo akademijos bendruomene,

 

telkti, padėti, ugdyti ir kelti – tai tikslai, kuriuos šimtmečio kelionėje išsaugojo Lietuvių katalikų mokslo akademija. Tai yra: telkti lietuvius katalikus mokslininkus, padėti – sudaryti sąlygas bendram darbui, ugdyti mokslininkus ir kelti tautos sąmoningumą ir krikščioniškąją kultūrą.

Per šį šimtmetį mūsų Akademijai teko patirti ir emigracijos dalią. Okupacijos metais lieuviai katalikai mokslininkai išeivijoje telkė bendradarbius, atliko tyrimus, rengė publikacijas vildamiesi, kad lietuvių mokslininkų indėlis bus reikalingas laisvai Lietuvai ir Bažnyčiai.

Šiais metais ne tik švenčiame Lietuvių katalikų mokslo akademijos šimtmetį, bet ir atnaujiname kelionę su Visuotine Bažnyčia – mokomės keliauti sinodiškai. Popiežius Pranciškus sako: ,,Mums reikia Dvasios, visad naujo Dievo kvėpavimo, kuris išlaisvina iš bet kokio užsidarymo, atgaivina tai, kas mirė, nutraukia grandines, skleidžia džiaugsmą. Šventoji Dvasia yra toji, kuri veda, kur Dievas nori, o ne ten, kur mus nuvestų mūsų pačių idėjos ir mūsų asmeninis skonis“.

Kelyje sinodinės Bažnyčios link – mūsų narių, katalikų mokslininkų įžvalgos, buvimas drauge su įvairiausių pažiūrų žmonėmis, įsiklausymas ir dalijimasis įžvalgomis praturtintų vietines tikinčiųjų bendruomenes, plėstų akiratį nutolusiems nuo tikėjimo, brandintų asmenybes.

Kviečiu visą LKMA bendruomenę į dar glaudesnę bendrystę su visuomene, kaip yra rašęs idėjinis Akademijos pradininkas kun. Pranciškus Būčys, kad ,,mokslas taptų visuomeniškesnis, o visuomenė moksliškesnė“.

LKMA narių liudijimas, kad mokslas ir tikėjimas gali eiti drauge, yra svarbus Lietuvai ir Bažnyčiai. Linkiu Dievo vedimo Jums, Jūsų artimiesiems ir visai LKMA bendruomenei.

                                                                 + Gintaras Grušas

                                                                 Vilniaus arkivyskupas metropolitas

 

 

Komentuokite


aukštyn